Tryb postępowania w sprawach o przestępstwa z Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2012
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Przedsięwzięcia podejmowane w związku z Euro 2012 miały na celu osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa oraz wyeliminowanie zjawiska przestępczości chuligaństwa na imprezach masowych. Przestępczość tego typu niepokoi nie tylko organy ścigania karnego, lecz także opinię publiczną. Znajduje to wyraz w wielu publikacjach zamieszczanych zarówno na łamach prasy fachowej, jak i codziennej. Dlatego też zamierzeniem autorek jest przeanalizowanie procedury postępowania w przypadku zaistnienia przestępstwa na imprezie masowej, a tym samym odpowiedź na pytanie czy proponowane rozwiązania przez ustawodawcę odpowiadają wymaganiom praktyki.
All the undertaken efforts to achieve a high level of security during the Euro 2012 championships aimed at eliminating hooligan offenses at mass events. This type of crime does not only concern the law enforcement agencies but also the public opinion. The problem has been widely discussed in many publications in professional magazines and daily newspapers. Therefore, the authors try to analyze the penal procedures in the event of crimes committed on mass events and try to answer the question whether the solutions proposed by the legislature meet the requirements of practice.
Целью инициатив предпринятых в связи с проведением «Евро-2012» было достижение высокого уровня безопасности, а также противодействие явлению преступности и хулиганства во время массовых мероприятий. Преступностью этого типа обеспокоены не только органы уголовного судопроизводства, но и общественное мнение. Этот факт подтверждают многочисленные публикации в прессе, как профессионального так и массового толка. Авторы статьи дают анализ уголовного судопроизводства в отношении лиц нарушающих закон во время массовых мероприятий, а также пытаются ответить на вопрос: отвечают ли принятые законодателем решения требованиям практики.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2012, nr 4, s. 115-121.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska