System GSP Plus Unii Europejskiej – znaczenie dla promowania praw człowieka i praw pracowniczych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
One of the main EU tools that promote human rights in third countries is the General System of Preferences (GSP). This system grants preferential access to the EU market for certain developing countries. There are explicit references to human rights in this program. These tariff preferences may be withdrawn in the event of systematic violations of fundamental human or labor rights. The purpose of the article is to show the signifi cance of the provisions of the unilateral EU GSP Plus system of preferences for respecting human and labor rights in developing countries – benefi ciaries of the system.
Jednym z głównych narzędzi UE promujących prawa człowieka w państwach trzecich pozostaje Powszechny system preferencji (General System of Preferences, GSP), przyznający niektórym państwom rozwijającym się preferencyjny dostęp do rynku unijnego. W programie tym znajdują się wyraźne odniesienia do praw człowieka, a same preferencje celne mogą zostać wycofane w przypadku systematycznego naruszania podstawowych praw człowieka lub praw pracowniczych. Celem artykułu jest ukazanie znaczenia zapisów unilateralnego unijnego systemu preferencji GSP Plus dla przestrzegania praw człowieka i praw pracowniczych w państwach rozwijających się – benefi cjentach systemu.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2019, nr 4, s. 61-78.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska