Bezpieczeństwo prawne obywateli w działalności Biur Porad Obywatelskich

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W zapewnieniu bezpieczeństwa poszczególnym obywatelom, grupom społecznym i ogółowi demokratycznego społeczeństwa coraz bardziej istotną rolę odgrywa nie tylko władza publiczna i podległe jej instytucje, ale i podmioty niepubliczne, a w szczególności organizacje pozarządowe. Celem artykułu jest zdefiniowanie pojęcia „bezpieczeństwo prawne obywateli", ukazanie znaczenia organizacji pozarządowych w budowaniu tego bezpieczeństwa w oparciu o działalność sieci Biur Porad Obywatelskich (BPO), wreszcie przeanalizowanie zapotrzebowania na usługi w zakresie poradnictwa obywatelskiego i prawnego na podstawie danych o kontaktach z klientami krakowskiego BPO.
In building the security of individual citizens, social groups, and democratic society in general, an increasingly important role is played not only by the public authorities and their subordinate institutions, but also by non-state actors, in particular NGOs. The aim of this study is to define the concept of the "legal security of citizens", to show the importance of NGOs in building this security on the basis of the activity of a network of Citizens Advice Bureaux (BPO), and finally to analyse the demand for civil and legal counseling services on the basis of data on contacts with the clients of the Krakow Citizens Advice Bureau (BPO).
В вопросах безопасности отдельных граждан, социальных групп и всего демократического общества все более важную роль играют, не только органы государственной власти и подведомственных ей учреждений, но и негосударственные субъекты, в частности неправительственные общественные организации. Целью данного исследования является определение понятия «правоваябезопасность граждан», указание значения общественных организаций в формировании этой безопасности, в том числе сети Бюро консультаций для населения (БКН), а также дать анализ спроса на услуги БКН в области предоставления юридических консультаций для граждан на основе данных о контактах с населением краковского БКН.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2013, nr 3, s. 7-19.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska