Organ wydający jako organ właściwy do dokonania sprostowania, uchylenia, zmiany lub zawieszenia skutków europejskiego poświadczenia spadkowego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Regulation (EU) No 650/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters o f succession and on the creation of a European Certificate of Succession created a European Certificate of Succession. According to the provisions of the above-mentioned regulation the issuing authority shall rectify, modify, withdraw or suspend effects o f the of the European Certificate of Succession. The determination of the authority that shall have the competence to rectify, modify, withdraw or suspend the effects o f the of the European Certificate of Succession raises some serious questions particularly under Polish law.
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 650/2012 z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń, przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia oraz w sprawie ustanowienia europejskiego poświadczenia spadkowego ustanowiono europejskie poświadczenie spadkowe. Zgodnie z przepisami wskazanego rozporządzenia organ wydający europejskie poświadczenie spadkowe dokonuje sprostowania, zmiany, uchylenia lub zawieszenia skutków europejskiego poświadczenia spadkowego. Ustalenie organu, któremu przysługuje kompetencja do dokonania sprostowania, zmiany, uchylenia lub zawieszenia skutków europejskiego poświadczenia spadkowego, budzi istotne wątpliwości w szczególności na gruncie prawa polskiego.
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2015, nr 2, s. 55-64.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska