Analiza poziomu wybranych parametrów stanu zapalnego, krążących kompleksów immunologicznych oraz związanych z nimi wskaźników (neutrofi l/limfocyt, płytki/limfocyt, CRP/KKI) w raku płuc

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Wprowadzenie: Rak płuca jest najczęstszym nowotworem w Polsce i pierwszą przyczyną zgonów w onkologii. Celem pracy jest analiza wybranych parametrów stanu zapalnego w raku płuca. Materiał i metody: Grupę badaną stanowiło 48 chorych z rakiem płuca oraz 30 przypadków grupy kontrolnej. Chorych podzielono wg stopnia zaawansowania - 19 z niskim/ umiarkowanym stopniem zaawansowania (I-IIIA), 29 z wysokim (IIIB i IV), a także wg typu histopatologicznego - 9 z rakiem drobnokomórkowym, 39 z niedrobnokomórkowym (w tym 18 z gruczolakorakiem i 21 z rakiem płaskonabłonkowym). Zbadano stężenia krążących kompleksów immunologiocznych (KKI), białka C-reaktywnego (ang. C-reactive protein, CRP), neutrofilów, limfocytów oraz związanych z nimi wskaźników: CRP/KKI, neutrofil/limfocyt (ang. neutrophil/lymphocyte ratio, NLR), płytka krwi/limfocyt (ang. platelet/lymphocyte ratio, PLR). Wyniki: Średnie wartości badanych parametrów były istotnie wyższe wśród osób z rakiem płuca. Mediana wartości KKI była istotnie wyższa w grupie z zaawansowanym nowotworem (0,30 vs 0,23, p<0,01 w porównaniu ze stopniem I-IIIA). Mediany wskaźnika PLR oraz liczby płytek krwi wśród osób z rakiem płaskonabłonkowym były istotnie wyższe porównując do gruczolakoraka (215 vs 138,5, p = 0,037; 388,0 tys/ul vs 277,5 tys/ul, p = 0,034). Wnioski: Na podstawie wyników pracy zasugerowaliśmy dominację swoistej odpowiedzi humoralnej w bardziej zaawansowanym stadium kancerogenezy płuca. Proces kancerogenezy związany jest z różną aktywnością neutrofili i limfocytów.
Introduction: Lung cancer is the most frequent malignancy in Poland and is the first cause of death in oncology. The aim of the study is to analyze selected parameters of inflammation in lung cancer. Material and methods: 48 patients with lung cancer were included in the study group and 30 persons in the control group. The group was divided according to the level of severity - 19 with low/moderate stage (I-IIIA), 29 with high (IIIB and IV) and to histopathological type - 9 with small cell carcinomas, 39 with non-small cell carcinomas (therein 18 - adenocarcinomas and 21 squamous carcinomas). The concentrations of circulating immune complexes (CIC), C-reactive protein (CRP), neutrophils, lymphocytes and their associated indicators were examined: CRP/CIC, NLR (neutrophil/lymphocyte ratio), PLR (platelet/lymphocyte ratio). Results: The average parameter values were significantly higher among people with lung cancer. The median value of CIC was significantly higher in the group with advanced cancer (0.30 vs 0.23, p<0.01 compare to stage I-IIIA). The median PLR and platelet counts among patients with squamous cell carcinoma were significantly higher compared to adenocarcinomas (215 vs 138.5, p = 0.037, 388.0 thousand/ul vs 277.5 thousand/ul, p = 0.034). Conclusion: Based on the results of our work, we suggested the dominance of a specific humoral response in the more advanced stage of lung cancerogenesis. The process of carcinogenesis is associated with various activities of neutrophils and lymphocytes.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2019, nr 4, s. 9-25.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska