Poziom aktywności fizycznej realizowanej przez osoby dorosłe z regionu tarnowskiego – badania wstępne

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1895-4316
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza MA
Abstrakt
Wprowadzenie. Aktywność fizyczna to element życia, na który coraz częściej zwraca się uwagę. Nie tylko doniesienia naukowe, ale i przykłady z życia potwierdzają tezę, iż aktywność fizyczna, a właściwie wychowanie fizyczne, stanowi istotny czynnik warunkujący zdrowie każdego człowieka. Cel badań. Ocena poziomu i rodzaju aktywności fizycznej realizowanej przez osoby dorosłe z regionu tarnowskiego. Materiał i metoda. Badana grupa liczyła 225 osób w przedziale wiekowym 18-68 lat. Dobór próby był warstwowy. Jako technikę badawczą wykorzystano polską wersję Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej (IPAQ) w wersji krótkiej. Wyniki. Intensywną aktywność fizyczną w ciągu tygodnia uprawiało 72% respondentów. Prawie 96% badanych chodziło/spacerowało i wszyscy ankietowani siedzieli w ciągu ostatnich siedmiu dni, jednak przez różny okres czasu. Niepokojący jest fakt, że umiarkowaną aktywność (np. szybki marsz, wchodzenie po schodach, jazda na rowerze, pływanie, taniec) będącą minimalną porcją wysiłku prozdrowotnego, podejmowało codziennie zaledwie 11% ankietowanych, 14% przez 2-3 dni w tygodniu, zaś aż 23% nie podejmowało w ogóle. Wniosek. Poziom aktywności fizycznej w badanej grupie osób dorosłych z Tarnowa jest zróżnicowany, nie niski, ale wciąż niewystarczający w odniesieniu do zalecanych norm.
Introduction. Physical activity is a part of life which increasingly draws attention. Not only scientific reports, but real life examples confirm the thesis that physical activity and physical education are important determinants of human health. Aim. To assess the level and type of physical activity realized by adults from the Tarnow region. Material & Method. The study group included 225 people aged 18-68 years. The selection of the sample was stratified. As a research technique the Polish short version of the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) was used. Results. Intense physical activity was cultivated during the week by 72% of the respondents. Almost 96% of the respondents spent time walking and all spent time sitting in the past seven days, but for different periods of time. Disturbing is the fact that moderate activity (e.g. quick march, climbing stairs, cycling, swimming, dancing) which is the minimum health effort, was undertaken daily scarcely by 11% of the surveyed, by 14% of them 2-3 days during the week, and more than 23% of the respondents did not make any such effort at all. Conclusion. The level of physical activity in the adult group from Tarnow is diversified, is not low but still insufficient with regard to the recommended standards.
Opis
Artykuł recenzowana / Peer-reviewed article Praca została zaprezentowana w sesji plakatowej podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Człowiek w zdrowiu i chorobie, promocja zdrowia, leczenie i rehabilitacja”, Tarnów, 19-20 IX 2014
Słowa kluczowe
Źródło
Problemy Higieny i Epidemiologii 2015, 96 (1), s. 279-285.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska