Służba prewencyjna - funkcjonowanie jednoosobowych służb patrolowych w jednostkach policji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł poszukuje odpowiedzi na pytanie o zasadność i efektywność służby w patrolu jednoosobowym policji jako nowoczesnej formy pracy nastawionej przede wszystkim na ograniczenie przestępczości. Podstawą wniosków są badania ankietowe przeprowadzone wśród funkcjonariuszy policji. Wyniki badań zilustrowano na kilku wykresach, pokazujących np. nieefektywność takiej formy służby policyjnej, obawy funkcjonariuszy związane z jej pełnieniem, przyczyny wprowadzenia patroli jednoosobowych, a także wymiar stażu pracy ich uczestników. Autorzy zanalizowali również częstotliwość służby w patrolach jednoosobowych policjantów z małym stażem (do 3 lat), stałość rejonów pełnienia patrolu, zadania i rodzaje patroli jednoosobowych. Całość badań pozwoliła na sformułowanie wniosków warunkujących efektywną i bezpieczną służbę policjantów, a także propozycji uzupełnienia obowiązujących zapisów na ten temat (Zarządzenie nr 768 Komendanta Głównego Policji).
The article seeks answers to the question of legitimacy and efficiency of service in the one-man police patrol as a modern form of work aimed primarily at reducing crime. Conclusions were drawn on the basis of surveys carried out among police officers. The results were illustrated in several graphs, showing, inter alia, the ineffectiveness of such form of police service, the concerns of police officers related to this service, the reasons for introducing single patrols, as well as the participants’ seniority. The authors also analyzed the frequency of service in one-person patrols consisting of officers with the seniority of up to 3 years, the stability of regions where patrol duties were carried out, tasks and the types of one-person patrols. The whole research helped to formulate conclusions which condition effective and secure service of officers, as well as proposals of supplementing the existing provisions in this matter (Ordinance No. 768 of the Police Chief).
Авторы статьи стараются дать ответ на вопрос об обоснованности и эффектив- ности службы в полицейских патрулях состоящих из одного человека как сов- ременной формы работы, прежде всего, направленной на ограничение преступ- ности. Основанием к выводам служат опросные исследования, проведённые среди полицейских. Результаты исследований иллюстрирует несколько диа- грамм, указывающих, напр., неэффективность такой формы полицейской службы, опасения служащих связанные с её исполнением, причины введения патрулей состоящих из одного человека, а также продолжительность трудового стажа их участников. Авторы проанализировали также частоту службы в таких патрулях полицейских с небольшим стажем (до 3 лет), постоянство районов проведения патрулей, задачи и виды патрулей состоящих из одного человека. Исследование дало возможность сформулировать предложения направленные на повышение эффективности и безопасности службы полицейских, а также предложения внесения изменений в действующие распоряжения на эту тему (Распоряжение № 768 Главного коменданта полиции).
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 1-2, s. 77-90.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska