Prawo a bezpieczeństwo. Analiza wybranych aspektów

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia korelacje zachodzące pomiędzy prawem a bezpieczeństwem. W kolejności ukazano wieloznaczność terminu prawo, co ma istotne znaczenie w powiązaniu go z bezpieczeństwem. Na kanwie tych rozważań zademonstrowano wiele obszarów działalności człowieka chronionego przez prawo. Dociekania w tym względzie oparto na wybranych aktach prawnych, takich jak m.in.: ustawa – Kodeks karny, ustawa o stanie wyjątkowym, ustawa o działach administracji rządowej, ustawa o Policji, ustawa o środkach przymusu bezpośredniego, ustawa o Straży Granicznej, ustawa o Państwowej Straży Pożarnej i kilku jeszcze innych wybranych aktach prawnych. Zgromadzony i przeanalizowany materiał pokazuje, że człowiek może czuć się względnie bezpiecznie, ponieważ prawo nakazuje pewne zachowania lub też określonych zachowań zabrania.
The article presents correlations occurring between law and safety. In turn the ambiguity of the expression law was shown which has crucial importance in connecting it with safety. On the canvas of these deliberations many areas of activity of man protected by law were demonstrated. Inquiry in this regard was based on chosen legal documents such as: act – the Penal Code, act on the state of emergency, act on departments of government administration, act on Police, act on direct coercive measures, act on Border Guard, act on State Fire Service and several other chosen legal documents. The gathered and analyzed material shows that the man can feel comparatively safe, since the law demands certain behaviors or prohibits specific behaviors.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały 2017, nr 1 (20), s. 53-69.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska