Alkohole polihydroksylowe w ratownictwie medycznym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Alkohole polihydroksylowe są to związki organiczne charakteryzujące się obecnością grupy hydroksylowej. Znalazły one zastosowanie w medycynie ratunkowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego (Dz.U. 2016, poz 678). Możemy wyróżnić trzy leki z tej grupy: nitrogliceryna (jako pochodna gliceryny), mannitol oraz glukoza. Leki te znalazły zastosowanie w różnych stanach zagrożenia życia np. ostre zespoły wieńcowe, stany podwyższonego ciśnienia śródczaszkowego czy hipoglikemia.
Polyhydroxy alcohols are organic compounds characterized by the presence of a hydroxyl group. They have been used in emergency medicine under the Regulation of the Minister of Health of 20 April 2016. On medical emergency services and health services other than medical emergency services which may be provided by a paramedic (OJ 2016, item 678). We can distinguish three drugs in this group: nitroglycerin (as a derivative of glycerol), mannitol and glucose. These drugs have been used in a variety of life-threatening conditions, such as acute coronary syndromes, intracranial pressure or hypoglycaemia.
Opis
Nierecenzowany artykuł poglądowy
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska