Ból i Stres Pourazowy- Postępowanie Ratownicze

Abstrakt
Stres pourazowy oraz ból pourazowy, są dużym problemem. Zespół stresu pourazowego, najprościej można tłumaczyć jako zaburzenie nerwicowe, bądź lękowe, które często pojawia się u ludzi będących świadkami lub uczestnikami traumatycznego wydarzenia. PTSD może wywołać atak paniki, nawet kiedy osoba nie znajduje się w niebezpieczeństwie. Ratownicy medyczni muszą zadbać o to, aby obniżyć ryzyko wystąpienia stresu pourazowego oraz zmniejszyć ból pourazowy. Artykuł ten porusza tematykę postępowania ratowniczego niezbędnego w radzeniu sobie ze stresem i bólem pourazowym.
Post-traumatic stress and post-traumatic pain, are a very serious problem. Post traumatic stress disorder, can be explained as a neurotic disorder, or anxiety, which often occurs in people who are witnesses or participants of a traumatic event. PTSD can trigger a panic attack, even when a person is not in danger. Paramedics must ensure in order to reduce the risk of post-traumatic stress, and reduce post-traumatic pain. This article raises the subject of rescue proceedings necessary to cope with stress and post-traumatic pain.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Licencja instytucjonalna
Licencja instytucjonalna