Polskie Kontyngenty Wojskowe pod flagą ONZ - zamknięty rozdział

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W 2009 r. Polska zlikwidowała trzy kontyngenty w operacjach pokojowych ONZ: w Siłach Rozdzielająco-Obserwacyjnych ONZ na Wzgórzach Golan (UNDOF), w Tymczasowych Siłach Zbrojnych Organizacji Narodów Zjednoczonych w Libanie (UNIFIL) oraz w Misji Organizacji Narodów Zjednoczonych w Republice Czadu i Republice Środkowoafrykańskiej (MINURCAT). Tym samym decyzją rządu nastąpiło zamknięcie jednego z najbardziej chlubnych rozdziałów polskiej działalności na rzecz utrzymania pokoju na świecie prowadzonej pod błękitną fl agą ONZ. Artykuł przypomina krótką historię udziału oddziałów Wojska Polskiego w operacjach pokojowych ONZ.
In 2009 Poland cancelled three contingents for the UN peacekeeping missions: in the United Nations Disengagement Observer Forces (UNDOF) on Golan Heights, the United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) and the United Nations Mission in the Central African Republic and Chad (MINURCA)). With this decision, the government closed one of the most praiseworthy chapters of the Polish activity for ensuring world peace, which was led under the blue fl ag of the UN. The article recollects the short history of the participation of the Polish Army in the peacekeeping missions of the UN.
В 2009 г. Польша ликвидировала три контингента в миротворческих операци- ях ООН: Силы ООН по наблюдению за разъединением на Голанских высотах (СООННР – UNDOF), во Временных силах Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ – UNIFIL), а также в Миссии Организации Объединенных Наций в Центральноафриканской Республике и Чаде (МИНУРКАТ – MINURCAT). Тем самим решением правительства была закрыта одна из самых важных глав польской деятельности по поддержанию мира, проводимой под голубым фла- гом ООН. В статье кратко описана история участия соединений Войска Поль- ского в миротворческих операциях ООН.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 3-4, s. 61-76.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska