Studenci a rzeczywistość społeczno-polityczna kraju

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych wśród studentów trzech uczelni wyższych Trójmiasta (Akademii Morskiej, Pomorskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Ateneum Szkoły Wyższej) na temat stosunku do bezpieczeństwa, postaw społeczno-politycznych oraz zagrożeń zachodzących w ich otoczeniu. Ukazano zróżnicowanie ich zaangażowania na rzecz kapitału społecznego. Sformułowano tezę, że utrzymywanie możliwie wysokich jakości zasobów ludzkich, gotowych do działań w sytuacjach kryzysowych i radzenia sobie z zagrożeniami, implikuje zwiększone zaangażowanie w proces edukacji i popularyzacji bezpieczeństwa w szkołach, uczelniach wyższych, mediach, administracji samorządowej i rządowej oraz służbach rutynowych.
The article presents the results of as survey conducted among students of three universities in the Tri-City (Gdynia Maritime University, Gdańsk Higher School of Humanities, Ateneum - University in Gdańsk) concerning their attitude to security, social and political attitudes, and threats present in their environment. The different levels of students' contribution to social capital are shown and a theory is formed that the maintenance of high quality potential of human resources, ready to action in crisis situations with high coping strategies implies increased involvement in the educational process and in promotion of security in schools, universities, the media, local and central governments, and special services.
В статье представлены результаты исследований, проведённых среди студентов трёх высших учебных заведений Гданьска, Сопота и Гдыни (Морская академии, Поморская высшая гуманитарная школа, Атенеум высшей школы), на тему отношения к безопасности, общественно-политических взглядов и опасностей, имеющих место в их окружении. Указано дифференциацию подхода студентов к общественному капиталу. Сформулировано тезис, что владение высококачественными человеческими ресурсами, готовыми к действиям в кризисных и опасных ситуациях, имеет непосредственное влияние на активное участие в образовательном процессе и действиях направленных на повышение безопасности, школ, высших учебных заведений, средств массовой информации, самоуправленческой и правительственной администрации и других служб.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 3-4, s. 185-192.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska