Wokół rekodyfikacji prawa cywilnego. Prace jubileuszowe

Abstrakt
Prezentowana książka to głos w debacie nad stanem naszej kodyfikacji cywilnej. Jubileusz 50-lecia uchwalenia Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego zbiega się z jubileuszem Profesora Janusza Szwai1. Profesor, wybitny cywilista, obchodzi swoje 80. urodziny, mija także 50 lat od obrony przez Niego doktoratu. Jest to doskonała okazja by przyjrzeć się propozycjom zmian prawa cywilnego płynących z różnych środowisk akademickich. Wszak dużą część swojego życia Profesor Szwaja poświęcił pracom legislacyjnym, ich komentowaniu czy krytykowaniu. Sam aktywnie w zmianach różnych kodyfikacji uczestniczył. Jego poglądy zawsze były wyważone. Dziś właśnie taki wyważony głos w dyskusji nad kształtem polskiego prawa cywilnego stał się niezbędny.
Opis
Praca recenzowana / Peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
civil law, recodification, civil code, representation, power of attorney, commercial representation, legal person, legal personality, unincorporated entity, company, interests protected, renown, business liabilities, universal succession, business responsibility, joint and several liability, subsidiary liability, creditor protection, no oral amendments clause, no oral modifications clause, defects of acts in law, relative ineffectiveness, ineffective contract, claim satisfaction, general clause, social coexistence principles, personal rights, economic rights, mixed rights, legal capacity, incapacitation, guardianship, supported decision-making model, supporting people with disabilities, money, monetary performances, cash, e-money, payment, monetary obligation, legal action, certified date, exploitation, inequality in exchange, good morals, perpetual usufruct, ownership, real estate, leasehold estate, water, property, land, property right, virtual goods, bankruptcy of the debtor, nominate contract, innominate contract, empirical contract, concern contract, lease agreement, franchise agreement, freedom of contract, investment substitution agreement, services performance, investment deputy, inwestor, compensation, injury, indemnity, personal interests, non-pecuniary interests, tortious liability, contractual liability, civil liability, abortion, termination of pregnancy, wrongful conception, wrongful birth, wrongful life, damage, maintenance obligations, jurisdiction, conflict of law, International Private Law, family law, consanguinity, motherhood, parenthood, child’s welfare, donation mortis causa, inheritance, contract of succession, sanction of nullity, compulsory portion of the inheritance, succession, entrepreneur, religious freedom, religion, infringement of personal rights, audiovisual work, trade secrets, protection of undisclosed know-how, harmonization of law, testament, devisor, last will, imminent death, prawo cywilne, rekodyfikacja, kodeks cywilny, przedstawicielstwo, pełnomocnictwo, prokura, osoba prawna, osobowość prawna, niepełna osoba prawna, przedsiębiorstwo, dobro prawnie chronione, renoma, zobowiązania przedsiębiorstwa, sukcesja uniwersalna, odpowiedzialność przedsiębiorstwa, solidarna odpowiedzialność, subsydiarna odpowiedzialność, ochrona wierzyciela, pactum de forma, zmiana umowy, wady czynności prawnych, bezskuteczność względna, umowa bezskuteczna, niemożliwość zadośćuczynienia roszczeniu, ius ad rem, klauzula generalna, rozsądek i słuszność, zasady współżycia społecznego, firma, prawo firmowe, dobro osobiste, prawa majątkowe, prawa osobiste, roszczenia, przedawnienie roszczeń, zdolność do czynności prawnych, ubezwłasnowolnienie, opieka, model wspierania decyzji, wsparcie osób z niepełnosprawnościami, pieniądz, świadczenie pieniężne, pieniądz gotówkowy, pieniądz bezgotówkowy, pieniądz elektroniczny, zapłata, zobowiązanie pieniężne, wyzysk, nieekwiwalentność świadczeń, dobre obyczaje, forma czynności prawnych, data poświadczenia, użytkowanie wieczyste, własność, nieruchomości, prawo zabudowy, woda, grunt, prawo własności, dobra wirtualne, upadłość dłużnika, umowa nazwana, umowa nienazwana, empiryczny typ umowy, umowa koncernowa, umowa leasingu, umowa franchisingu, zasada swobody umów, umowa o zastępstwo inwestycyjne, świadczenie usług, zastępca inwestycyjny, kompensacja, krzywda, odszkodowanie, interes niemajątkowy, odpowiedzialność deliktowa, odpowiedzialność kontraktowa, odpowiedzialność odszkodowawcza, aborcja, przerwanie ciąży, złe urodzenie, prawa pacjenta, alimenty, jurysdykcja, dochodzenie alimentów zagranicą, prawo kolizyjne, prawo prywatne międzynarodowe, pokrewieństwo, macierzyństwo, ojcostwo, dobro dziecka, darowizna mortis causa, umowa dziedziczenia, sankcja nieważności, dziedziczenie, zachowek, przedsiębiorca, prawo autorskie osobiste, swobody religijne, religia, naruszenie dóbr osobistych, utwór audiowizualny, tajemnica przedsiębiorstwa, tajemnica handlowa, ochrona innowacji, ujednolicenie ochrony know-how, prawo spadkowe, spadkodawca, nagła śmierć
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska