Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami

Abstrakt
Pierwsza część niniejszej publikacji poświęcona jest dylematom polityki gospodarczej towarzyszącym procesom integracyjnym i zachowaniom przedsiębiorstw opierających swój rozwój o silnie zakorzenione w Europie przekonanie o konieczności realizacji założeń odpowiedzialności społecznej. Problemy te dotyczą również przedsiębiorstw w krajach, które niedawno weszły do Unii Europejskiej, stąd też w tej części zamieszczono refleksje na temat doświadczeń węgierskich. W drugiej części rozważane są aktualne problemy teoretyczne i praktyczne polskich przedsiębiorstw. Wskazano na rolę aktywów niematerialnych w rozwoju przedsiębiorstw wynikającą z konieczności pozyskiwania kredytów i realizacji zamówień publicznych. W trzeciej części wskazano na rolę ekologii jako strategicznego czynnika w rozwoju przedsiębiorstw. Wynikająca z zaleceń UE konieczność ograniczania zużycia nieodnawialnych źródeł energii powoduje rozwój sektorów związanych z wytwarzaniem energii odnawialnej. Problemy ekologiczne wiążą się również z rozwojem regionalnym, a także z produkcją i zapewnieniem — w związku z powyższym — bezpieczeństwa żywności. Części czwarta zawiera materiały traktujące o wybranych modelach ekonomicznych oraz stabilności rynku (opracowania autorów z Ukrainy). Zamieszczono w niej również tekst o polsko-węgierskich stosunkach kulturalnych przed drugą wojną światową i po jej zakończeniu. Doświadczenia obu narodów - od niedawna państw członkowskich Unii Europejskiej - są interesujące z punktu widzenia przebiegających w Europie procesów integracyjnych. Niniejsza publikacja prezentuje część z aktualnie prowadzonych badań naukowych przez pracowników Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Równolegle z tą pozycją ukazuje się praca pt. Procesy kształtowania nowej gospodarki.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska