Wojna handlowa USA–ChRL i jej konsekwencje

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Signals of coming trade war between USA and China could be seen in slogans stated in the presidential campaign in 2017. In 2018 the US administration guided by president Donald Trump moved from slogans to action concerning protection moves in trade policy. Escalation in application of customs tariff s by the USA in imports of goods from China provoked retorsions from side of the Chinese market. Finally USA and China had signed fi rst trade agreement reducing part of the tensions caused by the trade confl ict. The trade war and signed agreement play specifi c role analysed in a wider context of accompanying conditions, which cover slowing down rates of growth in the world economy. US-China trade war cannot be perceived as a bilateral confl ict, as it has wider context which is resulting from breaking (disturbing) global value chains (GVC). Conducted in the study analysis shows, that the new agreement signed between US and China is a fi rst and very cautious move towards normalization of mutual relations. It can lead towards some wider agreements concerning mutual trade between the two markets. It is assumed that the current confl ict will result in deep changes in production patterns in Asian markets, those highly developed and those developing. The US-China agreement, if it’s conditions are to be fulfi lled can have a strong impact on improvement of the current account of the USA. Improvement of the US current account can be achieved in cost of other Chinese trade partners.
Sygnały zapowiadające wojnę handlową między USA a Chińską Republiką Ludową można było dostrzec już w hasłach głoszonych przez Donalda Trumpa, podczas kampanii wyborczej w 2017 r. W 2018 r. administracja USA zaczęła wprowadzać hasła z kampanii do praktyki polityki handlowej. Eskalacja amerykańskich działań wobec ChRL spotkała się z odpowiedziami retorsyjnymi. Ostatecznie USA i ChRL podpisały pierwszą umowę handlową, której celem jest łagodzenie powstałych w ramach konfl iktu napięć. Ma to szczególne znaczenie w szerszym kontekście warunków, które decydują o słabnięciu koniunktury gospodarki światowej. Wojna handlowa USA–ChRL to konfl ikt, który prowadzi do zrywania (zaburzania) globalnych łańcuchów tworzenia wartości dodanej (GVC). Przeprowadzona analiza wskazuje, że nowa umowa zawarta między USA a ChRL jest pierwszym, ostrożnym krokiem w kierunku normalizacji wzajemnych relacji. Może prowadzić do wypracowania szerszych uzgodnień dotyczących relacji handlowych między gospodarkami. Zakłada się głębokie zmiany w strukturze produkcji wysoko rozwiniętych gospodarek azjatyckich i tych, reprezentujących niższy poziom rozwoju. Umowa, jeśli będzie realizowana, może wpłynąć na poprawę rachunku bieżącego bilansu płatniczego USA, co może jednak oznaczać pogorszenie pozycji handlowej innych partnerów ChRL.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2020, nr 1, s. 63-87.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska