Czy „referendarza z Lublina” może zastąpić „sędzia robot”?

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The article is intended to answer the question of whether it is possible to fully automate electronic writ proceedings, and thus whether it is possible to replace the issuing court order court referendaries with a computer program. The analysis is conducted from the point of view of providing the parties with constitutional right to a court. At the same time, as an important element of consideration, the article presents an assessment of compliance with the Polish Constitution of current solutions, namely the power of court referendaries to issue payment orders. Th e considerations carried out in the article were preceded by a brief discussion of possible ways of using computer programs in justice, including artificial intelligence solutions.
Artykuł ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie, czy możliwe jest pełne zautomatyzowanie elektronicznego postępowania upominawczego, a więc czy możliwe jest zastąpienie wydających nakazy zapłaty referendarzy programem komputerowym. Analiza prowadzona jest z punktu widzenia możliwości zapewnienia stronom postępowań konstytucyjnego prawa do sądu. Jednocześnie, jako istotny element rozważań, w artykule pojawia się ocena zgodności z polską Konstytucją aktualnych rozwiązań, a mianowicie uprawnienia referendarzy sądowych do wydawania nakazów zapłaty. Prowadzone w artykule rozważania poprzedzone zostały krótkim omówieniem możliwych sposobów wykorzystania w wymiarze sprawiedliwości programów komputerowych, w tym rozwiązań o charakterze sztucznej inteligencji.
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2020, nr 1, s. 89-101.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska