Instytucja sędziego śledczego w okresie międzywojennym

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-0335
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule przedstawiono zwieńczenie prac Komisji Kodyfikacyjnej, która w okresie międzywojennym ubiegłego stulecia przygotowała projekt Kodeksu postępowania karnego, który wszedł w życie 1 lipca 1929 r., wprowadzając do polskiego modelu postępowania karnego śledztwo sądowe i dochodzenie prokuratorsko-policyjne. Omówiono najistotniejsze cechy dochodzenia i śledztwa sądowego oraz to, przez jakie organy i w jakich sytuacjach były prowadzone, wskazując jednocześnie na rolę, jaką do odegrania w postępowaniu karnym miał sędzia śledczy i jego uzależnienie od prokuratora. Znaczna część opracowania została poświęcona omówieniu wad i zalet instytucji sędziego śledczego funkcjonującej w polskim modelu postępowania karnego w okresie międzywojennym.
The article presents the crowning of the works of the Codification Commission working on a draft of the Criminal Procedure Code between the two world wars. The Code came into force on 1st July 1929, introducing judicial inquiry, and police and prosecution investigation to the Polish model of criminal procedure. The article discusses crucial features of investigation and judicial inquiry, the instances that manage them, and the circumstances in which they were resorted to, at the same time pointing to the role that a investigating magistrate had in a criminal procedure, and the dependence of such a magistrate on the prosecutor. A large part of the work is devoted to the discussion of advantages and disadvantages of the position of investigating magistrate, as functioning in the Polish model of criminal procedure between the world wars.
In dem Artikel wird der Abschluss der Arbeiten der Kodifikationskommission behandelt, die in der Zwischenkriegszeit des vergangenen Jahrhunderts einen Entwurf der Strafprozessordnung erarbeitete, welche am 1. Juli 1929 in Kraft trat, und dadurch in das polnische Strafverfahren- Modell die gerichtliche Untersuchung und Ermittlungen der Staatsanwaltschaft und Polizei einführte. Besprochen wurden die wichtigsten Eigenschaften der Ermittlungen und der gerichtlichen Untersuchung und das, von welchen Behörden und in welchen Situationen sie durchgeführt wurden; gleichzeitig wurde auf die Rolle, die der Untersuchungsrichter in einem Strafverfahren spielte, und auf seine Abhängigkeit von dem Staatsanwalt hingewiesen. Ein wesentlicher Teil der Abhandlung wurde der Erörterung der Vor- und Nachteile der Institution des Untersuchungsrichters gewidmet, die in dem polnischen Modell des Strafverfahrens in der Zwischenkriegszeit funktionierte.
В статье представлены результаты работ Кодификационной комиссии, которая в межвоенный период прошлого века подготовила проект Уголовно-процессуального кодекса, вступившего в силу 1 июля 1929 г. и который ввел в польскую модель уголовного судопроизводства понятия судебного следствия и прокурорско-полицейского расследования. Автор рассмотрел наиболее важные особенности судебного следствия, указал какие органы и в каких ситуациях проводили расследования, подчеркнул роль в уголовном процессе следственного судьи и его зависимость от прокурора. Значительная часть статьи посвящена обсуждению плюсов и минусов института следственного судьи в польской модели уголовного судопроизводства в межвоенный период.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia z Dziejów Państwa i Prawa Polskiego 2014, T. XVII, s. 183-194.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska