Zarządzanie wiedzą o zagrożeniach i bezpieczeństwie uczniów w rozwijaniu szkolnych systemów bezpieczeństwa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W artykule przedstawiono założenia metodologiczne kierunkujące prace badawcze dotyczące problematyki zarządzania wiedzą o zagrożeniach i bezpieczeństwie uczniów w szkole. Określono problematykę pracy. Przedstawiono cele pracy, problemy badawcze, hipotezy oraz metody i organizację badań. Zaprezentowano wstępne wyniki badań, przedstawiające ilościową analizę zagrożeń bezpieczeństwa młodych ludzi, widzianych przez badanych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
В статье рассмотрены методологические установки, влияющие на исследовательские работы касающиеся проблематики управления знаниями об угрозах и безопасности учеников в школе. Определено проблематику работы. Представлено цели работы, исследовательские проблемы, гипотезы, методы и организацию исследований. Представлено также предварительные результаты исследований, указывающих количественный анализ угроз безопасности молодых людей, испытываемых учениками гимназий и других школ.
The article discusses the methodological assumptions that channel research activity concerning the problem of managing knowledge on student safety and threats at school. The scope of work is defined. Goals of the work, research problems, hypotheses, and methods and organisation of research are introduced. Further, the introductory results of research into the quantitative analysis of dangers and threats to the safety of young people perceived by lower and higher secondary school students - respondents of the research - are presented.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 1-2, s. 231-248.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska