Obowiązek naprawienia szkody wyrządzonej niezgodnym z prawem działaniem władzy publicznej z art. 77 ust. 1 konstytucji RP w świetle jedności systemu prawa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2010
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Z wprowadzenia: "Obowiązek odszkodowawczy państwa jest konsekwencją zasady państwa prawa oraz zasady równości obywateli. Ustawodawca konstytucyjny stanowi w art. 77 Konstytucji RP, że każdy ma prawo do wynagrodzenia szkody, jaka została mu wyrządzona przez niezgodne z prawem działanie władzy publicznej. Właściwe odczytanie tego artykułu Konstytucji RP wymaga odesłań do zagadnień ustrojowych oraz spojrzenia na regulacje cywilnoprawne (art. 417 i nast. k.c.). Przepisy kodeksowe są zasadniczym i pierwotnym trzonem regulacji, tworzącym reżim odrębny od pozostałych przepisów o czynach niedozwolonych. Przede wszystkim należy wskazać art. 77 Konstytucji RP jako podstawę tej odpowiedzialności. W doktrynie zrodziły się jednak wątpliwości, czy art. 77 Konstytucji RP można bezpośrednio stosować (art. 8 ust. 2 Konstytucji RP), czy też ma on charakter przepisu blankietowego, wymagającego „wypełnienia” przez ustawodawcę zwykłego."(...)
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2010, nr 4, s. 23-31.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska