Zamówienia publiczne w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa – dyrektywa 2009/81/WE i jej implementacja do polskiego prawa krajowego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W 2013 r. do polskiego prawa zamówień publicznych wdrożona została Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE (tzw. dyrektywa obronna). Transponowanie dyrektywy obronnej do polskiego prawa krajowego powinno było zostać dokonane z zachowaniem (na tyle, na ile to możliwe) możliwości wzmocnienia dzięki zamówieniom publicznym udzielanym przez Polskę potencjału polskiego przemysłu, w szczególności jego potencjału rozwojowego. Przedmiotem opracowania jest ocena implementacji dyrektywy obronnej do polskiego prawa krajowego, m.in. wykorzystania przy tym mechanizmów sprzyjających rozwojowi polskiego przemysłu.
In 2013, Directive 2009/81/EC of the European Parliament and the Council of 13 July 2009 on the coordination of procedures for the award of certain works contracts, supply contracts and service contracts by contracting authorities or entities in the fi elds of defense and security, amending Directives 2004/17/EC and 2004/18/EC (Directive 2009/81), was implemented into the Polish national law on public procurement. The transposition of Directive 2009/81/EC into the Polish national law should have been carried out with the preservation (as far as possible) of strengthening the Polish defense industry potential, especially its developmental potential, through public contracts awarded by Poland The article assesses the implementation of Directive 2009/81 into the Polish law, as well as the mechanisms for Polish industry development which were used during this process.
В 2013 году к польскому закону о государственных заказах была добавле- на Директива Европейского парламента и Европейского совета 2009/81/WE от 13 июля 2009 года «о координации процедур заключения контрактов на ра- боты, поставку и предоставление услуг предприятиями или организациями в об- ласти обороны и безопасности», вносящей изменения в Директивы 2004/17/WE и 2004/18/WE (так называемая «оборонная директива»). Перенос «оборонной директивы» в польское национальное законодательство предполагалось вво- дить с сохранением (насколько это было возможным) возможности поддержки, благодаря государственным заказам, потенциала польской промышленности, особенно укрепления потенциала ее развития. В статье дано оценку введения «оборонной директивы» в польское национальное законодательство и исполь- зование механизмов способствующих развитию польской промышленности.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 1, s. 47-56.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska