Fortyfikacje i linie bezpieczeństwa wzniesione przez Izrael po 1967 roku

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Bariery bezpieczeństwa i linie umocnione wzniesione podczas wojen toczonych w 2 połowie XX i na początku XXI wieku na Bliskim Wschodzie miały za zadanie zarówno osłonić obszary i zamieszkujących je obywateli, jak i zabezpieczyć planowane działania manewrowe. Fortyfikacje nie powstrzymały aktywnych działań strony nacierającej. Linie umocnień nie mogą zastąpić woli walki żołnierza. Techniczne możliwości zabezpieczania działań zbrojnych za pomocą fortyfikacji nadal więc będą wykorzystywane przez walczące strony, chociaż zmieniać się będą formy rozbudowy inżynieryjnej. Dużą rolę będą także odgrywać jako „mury i płoty bezpieczeństwa” dla osłony obywateli zagrożonych terroryzmem.
Security barriers and lines of reinforcements built during the wars conducted in the second half of the 20th and early in the 21st century in the Middle East were both to protect the areas and citizens inhabiting them, and to protect the planned operating theatres. The fortifications did not withhold the engagements of the attacking side. The lines of defence cannot replace the soldiers will to fight. Thus, the technical capacity for protecting armed effort through fortification will still be used by the combating parties. Even though the forms of engineering will be changing, they will play a large role as “security walls and fences” to protect citizens against the threat of terrorism.
Задачей, построенных во время войн, имевших место во второй половине XX и начале XXI веков на Ближнем Востоке, оборонных заграждений и «линий безопасности», была как охрана территории и проживающих там граждан, так и обеспечение планированных маневровых действий. Однако, преграды не по- мешали активным действиям нападающей стороны. Линии укреплений не мо- гут заменить волю борьбы солдата. Невзирая на это, технические сооружения, поддерживающие военные действия, по-прежнему будут использоваться во- юющими сторонами, хотя, конечно, будут эволюционировать инженерные фор- мы фортификаций. Большую роль будут также играть «стены безопасности», охраняющие мирных граждан от терроризма.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 3-4, s. 29-41.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska