Niestabilność prawa podatkowego jako czynnik ograniczający zaufanie podatników do systemu prawa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
In the Polish reality, changes in the law are common, and in the case of tax law, this phenomenon is almost widespread. This situation means that entrepreneurs and other taxpayers are not able to apply these regulations in a correct manner in practice. Changes to the law carried out in the form o f frequent amendments to the existing provisions make reading and understanding of the content of law and regulations difficult. A random way of introducing changes results in a decrease in the quality of the law, and sometimes even its internal contradiction. This situation results in issuing tax law ruling by tax authorities, which in similar circumstances have diametrically different interpretations. This causes an increase in the number of claims in administrative courts. The article presents the above-mentioned factors as the reason for the limited confidence of taxpayers both in the legal system and tax authorities. The changes that took place in the recent period were analysed. These changes should lead to greater stability o f regulations and consequently growing confidence.
W polskiej rzeczywistości zmiany przepisów prawa występują często, a w przypadku przepisów prawa podatkowego zjawisko to jest już niemal nagminne. Sytuacja ta sprawia, że przedsiębiorcy i pozostali podatnicy nie potrafią tych regulacji stosować w praktyce w sposób poprawny. Zmiany prawa przeprowadzane w formie częstych nowelizacji istniejących przepisów powodują, że czytanie i rozumienie treści ustaw i rozporządzeń staje się trudne. Wyrywkowy sposób wprowadzania zmian powoduje spadek jakości prawa, a czasami nawet jego wewnętrzną sprzeczność. Sytuacja ta skutkuje wydawaniem przez organy skarbowe interpretacji prawa podatkowego, które w podobnych stanach faktycznych podają ich diametralnie różną interpretację. To z kolei powoduje wzrost liczby skarg wpływających do sadów administracyjnych. W artykule przedstawiono wyżej wymienione czynniki jako przyczynę ograniczonego zaufania podatników zarówno do systemu prawa, jak i organów skarbowych. Przeanalizowano zmiany, jakie miały miejsce w ostatnim okresie, które powinny doprowadzić do większej stabilności przepisów, a co za tym idzie — do wzrostu zaufania do nich.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2018, nr 1, s. 221-234.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska