Stan wiedzy ratowników medycznych na temat dawstwa narządów na etapie przedszpitalnym

Abstrakt
State of knowledge of paramedics on organ donation at pre-hospital stage The development of transplantation medicine allows saving human’s health and life, when the effective and commonly used methods of treatment are unavailable. The most commonly transplanted organs and tissues include kidneys, heart, liver, lungs, pancreas, marrow and cornea. Although according to Polish law, every deceased person can be considered as a potential donor of tissues and organs, if he has not objected to it during his lifetime, the number of organ donations remains highly underestimated in relation to the recipients' needs. One of the possible ways to improve this situation is to increase the involvement of paramedics in the process of obtaining organ donors at the pre-hospital stage. The subject of the undertaken research is to discuss the issues related to medical rescue in the context of transplantology and the knowledge and experience of paramedics in this area. The studies carried out indicate clearly the high state of knowledge of medical rescuers on the subject of transplantology. The work confirmed the legitimacy of increasing the involvement of paramedics in the pre-hospital qualification process of potential organ donors for transplantation purposes.
Rozwój medycyny transplantacyjnej pozwala na ratowanie zdrowia i życia ludzkiego, w sytuacji braku skuteczności powszechnie stosowanych metod leczenie. Do najczęściej przeszczepianych narządów i tkanek należą nerki, serce, wątrobę, płuca, tr zustka, szpik oraz rogówka. Pomimo, iż w edług polskiego prawa każda osoba zmarła może być rozpatrywana jako potencjalny dawca tkanek oraz narządów, jeżeli za życia nie wyraziła na to sprzeciwu, liczba pobrań narządów pozostaje wysoce zaniżona w stosunku do zapotrzebowania biorców. Jednym z możliwych sposobów poprawy tej sytuacji jest zwiększenie zaangażowania ratowników medycznych w proces pozyskiwania dawców narządów na etapie przedszpitalnym. Przedmiotem podjętych badań jest omówienie problematyki związan ej z ratownictwem medycznym w kontekście transplantologii oraz wiedzy i doświadczenia zawodowego ratowników medycznych w tym obszarze . Przeprowadzone badania wskazują jednoznacznie wysoki stan wiedzy ratowników medycznych na temat transplantologii. W pracy potwierdzono zasadność zwiększenia zaangażowania ratowników medycznych w proces przed szpitalnej kwalifikacji potencjalnych dawców narządów do celów transplantologicznych.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Licencja instytucjonalna
Licencja instytucjonalna