Krakowskie Studia Międzynarodowe nr 4, 2015 (Determinanty europejskich procesów integracyjnych na tle porównawczym)

Abstrakt
Prezentowany numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” wskazuje na wielowątkowość i złożoność uwarunkowań, jakie stoją przed Unią Europejską w obliczu wyzwań natury ekonomicznej, społecznej i politycznej, ale zarazem wskazują na charakter i skalę problemów, z którymi boryka się współczesna Europa, aby rzetelnie i skutecznie chronić praw swoich mieszkańców. Unia Europejska nie ma wprawdzie charakteru struktury państwowej, lecz jednocześnie nie jest także klasycznie rozumianą organizacją międzynarodową. Reprezentowane przez nią cechy pozwalają określić ją jako byt oryginalny, charakteryzujący się ogromną skalą różnego typu powiązań integracyjnych. Powiązania te są znacznie silniejsze niż w przypadku jakiegokolwiek innego ugrupowania integracyjnego i sprawiają, że Unia – traktowana jako całość – może występować na arenie światowej jako odrębny uczestnik stosunków międzynarodowych. Powoduje to, że znacznie bardziej nadaje się ona do porównań z podstawową kategorią tych uczestników, a więc z państwami, niż z organizacjami czy ugrupowaniami międzynarodowymi, mającymi znacznie luźniejsze struktury oraz zdecydowanie mniejsze kompetencje niż UE. Intencją autorów jest ukazanie tak zmian, jak i przeobrażeń aktualnie zachodzących w procesach integracyjnych we współczesnym świecie. Tematyka publikowanych niżej tekstów wynika z różnorodnych zainteresowań naukowych autorów oraz wiąże się z wielowątkowością tendencji integracyjnych, które można zaobserwować we wszystkich grupach krajów, czyli zarówno w rozwiniętych gospodarczo, jak i rozwijających się, chociaż mogą one wynikać z różnych przyczyn. W krajach rozwijających jest to przede wszystkim chęć ułatwienia i przyspieszenia procesów rozwoju gospodarczego, przebiegających na wielu płaszczyznach. W procesie integracji nakładają się na siebie problemy ekonomiczne, polityczne, społeczne, militarne, prawne i organizacyjne. Kształtuje się wspólny mechanizm decyzyjny państw integrujących się oraz zwiększa się zakres różnorodnej wymiany i regulacji działań wśród uczestników. Dotychczasowe doświadczenia działań integracyjnych dowodzą, że dopiero w określonych warunkach historycznych, materialnych i mentalnych można w sposób efektywny realizować międzynarodową integrację regionalną z pożytkiem dla jej uczestników, a jednocześnie bez szkody dla otoczenia zewnętrznego. Obszar badawczy autorów nie koncentruje się wyłącznie na rozważaniach związanych ze wspólną europejską polityką integracyjną i jej wpływem na polityki integracyjne poszczególnych państw członkowskich. Z uwagi na to, że Europa zawsze była projektem politycznym, a celem integracji gospodarczej nie było wyłącznie zniesienie barier handlowych, ale także stworzenie pokoju, dobrobytu i demokracji, autorzy odnoszą się także do szerokiej gamy zagadnień rzutujących na współczesny model integracji w skali światowej. Niniejszy numer „Krakowskich Studiów Międzynarodowych” powstał dzięki współpracy naukowców i doktorantów Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz badaczy współpracujących z naszą uczelnią od wielu lat. Tom zamykają varia oraz sprawozdania z najważniejszych konferencji naukowych, w których uczestniczyli pracownicy oraz doktoranci uczelni w 2015 r.
Opis
Słowa kluczowe
education for democratic citizenship (EDC), human rights education (HRE), human rights, children’s rights, European Union (EU), information and communication technology (ICT), Convention on the Rights of the Child (CRC), społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR), Unia Europejska (UE), zrównoważony rozwój, integracja europejska, rynek wewnętrzny UE, jednolity rynek UE, swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ osób, swoboda świadczenia usług, swobodny przepływ kapitału, demokracja liberalna w Austrii, Związek Niezależnych (VdU), Austria, Austriackia Partia Wolnościowa (FPӦ), denazyfikacja integracja gospodarcza, Afryka Subsaharyjska (SSA), integracja regionalna, bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ), kraje słabo rozwinięte gospodarczo, Trzeci Świat, Partnerstwo Wschodnie, kraje kaukaskie, Gruzja, Azerbejdżan, Armenia, członkostwo w UE, Stany Zjednoczone, reforma imigracyjna, integracja społeczna, polityka imigracyjna USA, Światowa Organizacja Handlu, Układ Ogólny w sprawie Taryf Celnych i Handlu, Transatlantyckie Partnerstwo Handlowo-Inwestycyjne, WTO, GATT, TTIP, regionalne porozumienia handlowe, Instytut Hoovera, Ukraina, Donbas, wojna hybrydowa, corporate social responsibility (CSR), corporate sustainability, sustainable development, European integration, common market, free movement of goods, free movement of persons, freedom to provide services, free movement of capital, Federation of Independents (VdU), Freedom Party of Austria (FPӦ), denazification, regional economic integration, integration model, integration process, less developed countries, Africa, Eastern Partnership, EU membership, Azerbaijan, Georgia, Caucasian countries, immigration reform, immigration policy, United States of America (USA), Constitution of the United States, World Trade Organization (WTO), General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP), regional trade agreements (RTAs), Hoover Institution Archives, Ukraine, hybrid war, Gomorrah, Camorra, Scampia, handel międzynarodowy
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska