Organization and functioning of legislative bodies in Polish and French territorial self-government: contribution to the discussion

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The article presents a selected issues concerning the organization and functioning of legislative bodies and their decision-making, opinion-giving and consultative competences as well as those related to delegation implemented in both legal orders. Discussing the basic elements related to the organization and operation of councils and sejmiki will allow in the final evaluation to propose changes to the model of legislative bodies in the contemporary territorial self-government, which has an impact on their more effective functioning. It will also help strengthen the relations of councils/sejmiki with executive bodies in individual territorial self-government units.
Artykuł przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące organizacji i funkcjonowania organów stanowiących oraz ich kompetencje decyzyjne, opiniodawczo-konsultacyjne i delegacyjne realizowane w obu porządkach prawnych. Omówienie podstawowych elementów dotyczących organizacji i funkcjonowania rad i sejmików umożliwi w ocenie końcowej wysunięcie propozycji zmian modelu organów stanowiących we współczesnym samorządzie terytorialnym, które wpłyną na bardziej efektywne ich funkcjonowanie. Przyczynią się również do wzmocnienia relacji rad/sejmików z organami wykonawczymi w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2018, nr 1, s. 3-18.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska