Koncepcja Wojsk Obrony Terytorialnej jako piątego rodzaju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (materiał dyskusyjny)

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł przedstawia koncepcyjne założenia budowy, rozwoju i funkcjonowania Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT), jako piątego rodzaju Sił Zbrojnych RP. Ponadto precyzuje kluczowe terminy i definicje dotyczące WOT, a także rys historyczny tworzenia się oraz rozwoju tej formacji na przestrzeni dziejów.
The article presents the conceptual assumptions of the construction, development and operation of the Territorial Defence Forces (TDF) as a fifth type of the Polish Armed Forces. Moreover, it describes key terms and definitions concerning TDF and historical line of generation and developing TDF throughout the history.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2017, nr 3, s. 51-61.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska