Resocjalizacja w czasach pandemii

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Treść artykułu stanowią rozważania na temat problemów resocjalizacji w okresie pandemii Covid-19. W pierwszej części zostały zarysowane dylematy przeciętnego człowieka, który znalazł się w nowej, nieznanej dotąd sytuacji zagrożenia zdrowia i życia. Druga część koncentruje się na wyzwaniach współczesnej resocjalizacji w obliczu koronakryzysu. Zredagowano ją na podstawie kwerendy źródeł internetowych oraz rozmów przeprowadzonych z przedstawicielami instytucji penitencjarnych, placówek wychowawczych dla nieletnich i kuratorów sądowych. Ostatnia część tekstu, stanowiąca podsumowanie, zawiera rekomendacje metodologiczne, czyli wskazuje nowe aspekty badań w analizowanym obszarze.
The content of the article consists of considerations on the problems of social rehabilitation during the Covid-19 pandemic. The first part outlines the dilemmas of the average person who is in a new, unknown situation, which threat to his health and life. The second part focuses on the challenges of contemporary social rehabilitation during the coronavirus crisis. It was compiled on the basis of a review of internet sources and interviews with representatives of penitentiary institutions, juvenile educational institutions and probation officers. The last part of the text, which is a summary, contains methodological recommendations, i.e. it indicates new aspects of research in the analyzed area.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2021, nr 2, s. 32-50.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska