Bezpieczeństwo międzynarodowe a prawa człowieka

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Poszukiwanie równowagi między zapewnieniem przestrzegania podstawowych praw i wolności a bezpieczeństwem międzynarodowym nie może prowadzić do odchodzenia od już osiągniętych, na poziomie krajowym i międzynarodowym, standardów ochrony praw człowieka. W stosunkach międzynarodowych dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa „sobie", nie może prowadzić do znaczącego obniżenia standardów ochrony praw innych, innymi słowy, potrzeba wyjątkowej powściągliwości w używaniu siły w stosunkach międzynarodowych i korzystania z instrumentu interwencji humanitarnej. Walka z zagrożeniami bezpieczeństwa międzynarodowego musi być prowadzona w granicach obowiązującego prawa międzynarodowego i prawa krajowego poszczególnych państw. Walka z bezprawiem musi się odbywać przy użyciu środków zgodnych z prawem. Nie oznacza to jednak, że społeczność międzynarodowa i poszczególne państwa w ten sposób się osłabiają. Państwo, zwalczając zagrożenia międzynarodowe, chroni konstytucyjne prawa i wolności swoich obywateli tylko wówczas, gdy samo ich w sposób nadmierny nie ogranicza. Konieczne jest więc zachowanie przy podejmowaniu zarówno działań ustawodawczych, jak i praktycznych, swoistej równowagi między odpowiedzią na współczesne wyzwania bezpieczeństwa międzynarodowego a prawami i wolnościami obywatelskimi.
The search for a balance between ensuring that the respect for fundamental rights and freedoms and the international security must not lead to divergence from the standards of protection of human rights that have already been achieved at national and international levels. The strife to ensure "own" safety may not lead to a significant lowering of standards of protection of the rights of the others in international relations; in other words, there is exceptional restraint in the use of force in international relations, and resorting to the instrument of humanitarian intervention. The struggle against the threats to international security must be conducted within the binding international law and national laws of individual states. The fight against unlawfulness must be conducted with the use of means conforming to law. This does not, however, mean that the international community and individual states weaken themselves in this way. By combating international threats, the state protects constitutional rights and the liberties of its citizens, yet only unless it does not limit of them excessively itself. There must be a certain balance maintained in both legislative and practical steps between answering the contemporary challenges to international security on the one hand, and citizen rights and liberties on the other.
Поиски методов сохранения равновесия между обеспечением соблюдения основных законов и свобод и международной безопасностью, не могут привести к пренебрежению уже достигнутых, на внутреннем и международном уровне, стандартов связанных с охраной прав человека. В международных отношениях стремление к обеспечению безопасности «себе», не может вести к значительному понижению стандартов защиты прав других, иначе говоря, необходимо максимально воздерживаться с употреблением силы в международных отношениях и использовать инструменты политического решения вопросов. Борьбу с угрозами международной безопасности необходимо проводить в границах действующего международного и внутреннего права отдельных государств, используя только законные средства. Однако это не значит, что таким образом международное общество и отдельные государства становятся слабее. Государство, борясь с международными угрозами, охраняет конституционные права и свободы своих граждан только в том случае, когда само их чрезмерно не ограничивает. Принимая как законодательные, так и практические решения, необходимо сохранять своеобразное равновесие между ответом на современные задачи, стоящие перед международной безопасностью и гражданскими правами и свободами.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 1-2, s. 83-94.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska