Czynniki wpływające na zaufanie w transakcjach wymiennych w świetle teorii kosztów transakcyjnych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2009
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Zaufanie jest koniecznym elementem długotrwałej relacji handlowej. Jest ono uwarunkowane szeregiem czynników, wynikających zarówno z posiadania podmiotów i przedmiotów podlegających wymianie handlowej, jak z okoliczności, w których transakcje są dokonywane. Ten problem będzie coraz częściej dotyczyć socjologii, niezależnie od jej przyczynku dla analiz dokonywanych z punktu widzenia ekonomii. Tradycyjna ekonomia może wnieść ważny i inspirujący wkład do dyskusji nad tym zagadnieniem dzięki teorii kosztów transakcyjnych.
The trust is an essential element of long-lasting exchange relations. His being is bound with the row of conditioning of both factors resulting from the property of subjects and objects of the exchange, and the environment in which transactions are being redeemed. This problem will more and more often approach sociology, apart from the contribution to it being analysed from a point of view of economics. Institutional economics can carry to this subject the important and inspiring contribution to discussion, in the theory of transaction costs.
Доверие – это необходимый элемент продолжительных торговых связей. Оно обуславливается рядом факторов, выплывающих как из наличия предназна ченных для обмена субъектов и предметов, так и обстоятельств, в которых заключаются сделки. Эта проблема все чаще будет касаться также социологии, независимо от ее использования в анализах проводимых с точки зрения эко- номики. Благодаря теории трансакционных издержек традиционная экономика может иметь важный вклад в дискуссии над этой проблемой.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2009, nr 3-4, s. 113-120.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska