Zakaz wstępu na imprezy masowe jako środek reakcji na chuligaństwo stadionowe

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Chuligaństwo stadionowe z uwagi na masowość zjawiska znajduje się w centrum uwagi społeczeństwa, a właściwa mu agresywność przejawiająca się w zamachach dokonywanych głównie publicznie, stanowi przez to wyzwanie rzucone społeczeństwu. Na gruncie prawa o chuligańskim charakterze czynu decyduje: umyślność działania sprawcy, godzenie w porządek lub spokój publiczny albo niszczenie lub uszkadzanie mienia, publiczność działania sprawcy oraz działanie bez powodu lub z oczywiście błahego powodu, okazane rażącego lekceważenia podstawowych zasad porządku prawnego. Jednym ze środków reakcji na chuligaństwo stadionowe jest zakaz wstępu na imprezy masowe, połączony z obowiązkiem osobistego stawiennictwa, w jednostce organizacyjnej Policji lub miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania osoby ukaranej komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, w czasie trwania masowej imprezy sportowej. Zasada indywidualizacji nakazuje dokonać wyodrębnienia imprez, których dotyczy zakaz.
Nowadays football hooliganism is a mass phenomenon which attracts attention of the society, and its aggressiveness especially in public assaults poses a challenge to the society. According to the law a football-related offence is an act in which the offender behaves intentionally in order to disturb public security and safety or to steal or destroy somebody's property, also it is an action with no reason or insignificant reason, with no respect for basic legal principles. Football banning order both with personal and obligatory appearance at a proper police station during the football game is one of many measures taken to stop hooligans from public disorder acts. One of the measures is an entry ban to mass events combined with the need to appear in person at a police station suitable for the place of living of the punished person. Individualization rule is to choose events for which the above is relevant.
Учитывая массовый характер хулиганства на стадионах это явление находится в центре внимания общества, а его большая агрессивность проявляющаяся, главным образом, в массовых беспорядках, становится вызовом для всей общественности. Закон рассматривает это преступление как: умышленные действия виновного, нарушение общественного правопорядка, уничтожение или повреждение имущества, противообщественные действия виновного, действие без повода или с использованием незначительного повода, оказание крайнего пренебрежения к нормам общественного порядка. Одним из средств ответных действий направленных на пресечение хулиганства на стадионах является запрет посещения массовых мероприятий с одновременной обязанностью явки в специальном отделе полиции или, принимая во внимание местожительство правонарушителя, в районном или городском отделении полиции, во время прохождения массового спортивного мероприятия. Индивидуальный принцип требует указать мероприятия, которые запрещено посещать нарушителю.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 4, s. 17-24.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska