Następcza niemożliwość świadczenia producenta rolnego z umowy kontraktacji

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2020
Tytuł czasopisma
ISSN
1689-8052
eISSN
2451-0807
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Niniejsze opracowanie poświęcone jest zagadnieniu następczej niemożliwości świadczenia producenta rolnego z umowy kontraktacji w sytuacji, gdy brak możliwości wykonania zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności. Ustawodawca w sposób szczególny uregulował przypadek niemożliwości świadczenia producenta rolnego w art. 622 Kodeksu cywilnego. Niemniej dla pełnej analizy tego zagadnienia niezbędne jest sięgnięcie do przepisów części ogólnej prawa zobowiązań. Obecna regulacja prawna w sposób zbyt niesymetryczny obciąża ryzykiem producenta rolnego. Do aktualnego stanu prawnego odniesiono się zatem w sposób krytyczny.
Th is study is devoted to the issue of the subsequent inability to provide services by an agricultural producer under a cultivation contract, in a situation where the inability to perform an obligation is a consequence of circumstances for which neither party is responsible. Th e legislator has specifi cally regulated the inability to provide services by an agricultural producer in art. 622 of the Civil Code. However, for a full analysis of this issue, it is necessary to refer to the provisions of the general part of the law on obligations. Th e current legal regulation puts the risk of the agricultural producer in too asymmetrical way. Th erefore, the current legal status has been critically addressed.
Opis
Tematy
Słowa kluczowe
Źródło
Studia Prawnicze. Rozprawy i materiały 2020, nr 2, s. 5-22.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska