Zawał komory prawej w praktyce ratownika medycznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Choroby układu krążenia a w szczególności ostre zespoły wieńcowe są bezpośrednimi stanami zagrożenia życia, z którymi Ratownicy będą spotykali się na co dzień. Złożoność przypadku zawału komory prawej nierzadko stanowi problem zarówno w diagnostyce jak i leczeniu. Praca ta przedstawia istotę zawału, jego rozpoznanie, etapy ewolucji, działania ratownicze jak i stosowaną farmakoterapię.
Cardiovascular diseases, in particular acute coronary syndromes, are a direct threat to life with which rescuers will meet on a daily basis. The complexity of the case of right ventricular infarction is often a problem in both diagnosis and treatment. This work presents the essence of the infarction, its diagnosis, stages of evolution, rescue operations, as well as applied pharmacotherapy.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska