Stosunki międzynarodowe-pojęcie, zakres oraz forma z perspektywy wybranych teorii i podejść badawczych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2018
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł omawia istotę współczesnych stosunków międzynarodowych w oparciu o wybrane ujęcia definicyjne, ich poszerzający się zakres podmiotowy (państwa; inne podmioty, w tym transnarodowe) i przedmiotowy. Zwłaszcza aktywność podmiotów transnarodowych prowadzi do rozszerzenia się stosunków międzynarodowych, które obejmują coraz to nowe dziedziny. Ponadto opracowanie przedstawia główne formy przejawiania się w stosunków międzynarodowych – rywalizacji, współpracy i walki – w kontekście wybranych teorii i podejść badawczych. Słowa kluczowe: stosunki międzynarodowe, rywalizacja, współpraca, walka, państwa, podmioty transnarodowe
The article discusses the essence of contemporary international relations based on selected definitional approaches, their expanding subject (states, other actors, including transnational ones) and object scope. In particular, the activity of transnational actors leads to the expansion of international relations, which cover more and more new fi elds. In addition, the study presents the main forms of rivalry, cooperation and struggle manifestation in international relations in the context of selected research theories and approaches. Key words: international relations, rivarly, cooperation, struggle, states, transnational actors
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2018, nr 3 s. 13-28.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska