Usprawnianie zarządzania wiedzą o społecznych zagrożeniach w rozwijaniu szkolnych systemów bezpieczeństwa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2013
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Zarządzanie wiedzą jest strategią i zarazem narzędziem, które szkoły mogą wykorzystywać w celu usprawniania swoich działań wychowawczych, profi laktycznych i opiekuńczych ukierunkowanych na bezpieczeństwo. W artykule wyeksponowano znaczenie zarządzania wiedzą w przedsięwzięciach związanych z budowaniem sprawnych partnerskich zespołów jako podmiotów szkolnego systemu bezpieczeństwa, opierających swoje działania na społeczno kulturowym kapitale bezpieczeństwa. Omówiono procesy i czynniki determinujące rozwój społecznego kapitału bezpieczeństwa i podkreślono jego znaczenie dla efektywnego zespołowego uczenia się i działania. Zaproponowano podejście metodyczne związane z zespołowym uczeniem się ukierunkowanym na tworzenie skutecznych praktyk, adekwatnych w wymagań zagrażających sytuacji. W oparciu o te sugestie przedstawiono koncepcję szkolnego systemu bezpieczeństwa ujmując szkolny system bezpieczeństwa w perspektywach: funkcjonalnej i procesowej.
Knowledge management is a strategy and also an instrument that schools are able to use in order to improve their educational, preventive and protective securityoriented efforts. The article features the importance of knowledge management in ventures connected with forming effi cient teams as part of school security system that base their efforts on sociocultural capital of security. The processes and factors that determine the development of the social capital of security have been considered and its importance for effective group learning and cooperation has been emphasized. The authors suggest a methodical approach connected with group learning aiming at creating effective practices adequate to the circumstances of a menacing situation. Based on these suggestions, the concept of school security system has been presented conceiving its functional and theoretical aspects.
Управление знаниями - это стратегия и одновременно инструмент, который школы могут использовать для усовершенствования своих воспитательных, профилактических и попечительных действий в сфере безопасности. Авторы подчёркивают значение управления знаниями в инициативах, связанных с созданием эффективных партнёрских образований - субъектов школьной системы безопасности, основывающих свои действия на общественно-культурном капитале безопасности. В статье обсуждено процессы и факторы, существенным образом влияющие на развитие общественного капитала безопасности и подчёркнуто его значение для эффективного коллективного обучения и действий. Предложенный авторами методичный подход основан на коллективном обучении, направленным на создание эффективных решений, которые можно использовать в ситуациях угрозы безопасности. На основе выдвинутых предложений в исследовании представлено концепцию школьной системы безопасности, учитывающую функциональную и процессуальную составляющие.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2013, nr 1, s. 33-44.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska