Przemiany funkcji handlowo-usługowych w mieście postsocjalistycznym na przykładzie Nowej Huty

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
978-83-7571-316-9
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W opracowaniu omówiono przemiany zachodzące w przestrzeni i strukturze działalności handlowo-usługowej na terenie najstarszej części Nowej Huty, powstałej jako odrębne miasto, które wkrótce zostało przyłączone do Krakowa i podlega nieustannemu procesowi integracji. Nowa Huta w wielu przejawach życia, w tym również związanego z zaspokajaniem podstawowych potrzeb mieszkańców, także więc w sferze handlowo-usługowej, od początku była ideologicznie naznaczona i w tym kontekście rozwijała się i ulegała przeobrażeniom. Jako sztandarowe polskie miasto socjalistyczne stanowi swojego rodzaju laboratorium, w którym można analizować przeobrażenia związane z wprowadzeniem gospodarki rynkowej na grunt gospodarki centralnie sterowanej, gdzie organizatorami życia w poprzedniej epoce ustrojowej była władza i główny pracodawca – kombinat metalurgiczny. Analizie poddano uwarunkowania rozwoju funkcji handlowo-usługowych okresu socjalistycznego i ich wpływ na przemiany okresu transformacji po 1989 roku, dodatkowo z zaznaczeniem słabo zarysowującego się wątku globalizacji i marginalnej gentryfikacji (Gądecki 2005). Zwrócono uwagę na zmiany w asortymencie sklepów i ofercie usług, ich przestrzenną organizację oraz warunki lokalowe, w aspekcie dostosowania do dynamiki potrzeb konsumentów.
In the study there were described transformations occurring in the space and structure of commercial-service activity in the area of the oldest part of Nowa Huta, came into existence as the separate town, which soon was incorporated into Krakow and nowadays is the subject of a constant process of integration with the rest part of the city. Nowa Huta in many signs of the life, these connected with the essential needs of residents, also in the commercial-service sphere, since beginning was ideologically marked and in that context was developing and changing. As the most famous Polish socialist city, Nowa Huta is a kind of laboratory, in which it is possible to analyse transformations associated with introducing the market economy to the world centrally steered before, where the central power and the major employer (huge steelworks) were organisers of living. There were analysed conditionings of commercialservice functions development in the socialist period and their influence on transformation period, after 1989, additionally with marking the poorly becoming scratched of globalization and marginal gentrification (Gądecki, 2005). The author paid attention to the following issues – changes in the assortment of shops and the offer of services, their spatial organization and house conditions, in the aspect of adapting to consumers’ needs dynamism.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
Źródło
W: Społeczno-ekonomiczne i przestrzenne przemiany struktur regionalnych Vol I. (red.) Elżbieta Kaczmarska, Piotr Raźniak. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM, 2014, s. 85-98.
Licencja powiązana z tą pozycją
Licencja instytucjonalna
Licencja instytucjonalna