Nukleare Nichtverbreitung und Abrüstung – eine Sicht aus Deutschland

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza aktualnych zagadnień związanych z ideą nierozprzestrzeniania broni jądrowej i rozbrojenia. Główny nacisk położono na zobrazowanie zaangażowania Niemiec w proces wzmocnienia roli Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, a także osiągnięcie sukcesu na 10. Konferencji Przeglądowej, która odbędzie się w tym roku. Analizie poddano szereg inicjatyw międzynarodowych w obszarze nierozprzestrzeniania broni jądrowej i rozbrojenia, jak również założenia Traktatu o całkowitym zakazie prób z bronią jądrową. Na plan pierwszy wysuwa się sprzeczność: z jednej strony rząd federalny Niemiec podkreśla koncepcję świata wolnego od broni jądrowej, z drugiej – kurczowo trzyma się idei składowania amerykańskich bomb jądrowych na terytorium Niemiec, odrzucając Traktat o zakazie broni jądrowej.
The article looks at current problems of nuclear non-proliferation and disarmament. It is particularly about Germany´s commitment to strengthening the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons and to achieving a success of its 10th review conference which will take place this year. A number of international initiatives for nuclear non-proliferation and disarmament as well as the Comprehensive Test-Ban Treaty are particularly considered. A certain contradiction becomes clear: While the German federal government emphasizes on the one hand a world free of nuclear weapons, on the other hand it is sticking to the stationing of US atomic bombs on German soil and rejecting the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.
Der Artikel befasst sich mit aktuellen Problemen der nuklearen Nichtverbreitung und Abrüstung. Beleuchtet wird insbesondere der Einsatz Deutschlands für die Stärkung des Vertrages über die Nichtverbreitung von Kernwaffen und für einen Erfolg der für dieses Jahr geplanten Zehnten Überprüfungskonferenz der Vertragsstaaten. Dabei geht es vor allem um eine Reihe internationaler Initiativen zur nuklearen Nichtverbreitung und Abrüstung wie auch den Vertrag zum umfassenden Verbot der Kernwaffentests. Deutlich wird ein gewisser Widerspruch: Während die Bundesregierung sich einerseits für eine von Kernwaffen freie Welt ausspricht, hält sie andererseits an der Stationierung US-amerikanischer Atombomben auf deutschem Boden sowie der Ablehnung des Vertrages über das Verbot der Kernwaffen fest.
Целью статьи является анализ актуальных вопросов, связанных с идеями нерас- пространения ядерного оружия и разоружения. Основное внимание было уделено приверженности Германии к процессу укрепления роли Договора о нераспростра- нении ядерного оружия, а также действий направленных на достижение успеха во время 10-й Конференции, которая состоится в 2021 году. Был проанализирован ряд международных инициатив в области нераспространения ядерного оружия и разо- ружения, а также принципы Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных ис- пытаний. В статье обращено внимание на существующие противоречие: с одной стороны, федеральное правительство Германии делает упор на концепцию мира, свободного от ядерного оружия, с другой – твердо придерживается идеи базиро- вания американского ядерного оружия на территории Германии, таким образом от- вергая Договор о запрете ядерного оружия.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 1, s. 31-42.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska