Przeciwdziałanie przestępczości na rynku ubezpieczeń ogniowych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł zawiera charakterystykę pojęcia przestępstwa ubezpieczeniowego oraz jego rodzaje: umyślne spowodowanie i upozorowanie zdarzenia ubezpieczeniowego, ze szczególnym uwzględnieniem podpaleń. Opisano w nim etapowość procesu uzyskiwania nienależnego odszkodowania za przestępstwo związane z podpaleniem. Wskazano znaczny udział podpaleń w ogólnej liczbie pożarów, posłużono się danymi statystycznymi na temat przyczyn pożarów w Polsce w ostatnich 5 latach. Omówione zostały czynności zarządcze oraz środki zapobiegania przestępczości ubezpieczeniowej, z podziałem na środki ekonomiczne i prawne. Opisane zostały ponadto możliwości przeciwdziałania podpaleniom, jako głównej przyczyny szkód w ubezpieczeniach ogniowych.
The article includes the characteristics of the insurance crime concept and its types: the wilful faking of an insured event, with particular emphasis on arson. Consecutive steps are described in the process of obtaining an undue compensation for crime-related arson. Statistical data concerning the causes of fires in Poland in the last 5 years are presented, indicating a significant share of arson-related fires in the total number of fires. The paper describes the management activities and prevention of insurance crime, broken down into economic and legal measures. It also describes how to tackle arson as the main cause of damage to the fire insurance.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2016, nr 4, s. 119-128.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska