Współdziałanie podmiotów ratowniczych jako wyzwanie w czasie zdarzeń masowych i katastrof

Abstrakt
Każdego dnia służby ratunkowe zmagają się z wypadkami. Niestety coraz częściej są to zdarzenia o charakterze masowym. Przyczyną tego stanu jest szereg czynników a jednym z najczęściej wymienianych jest czynnik ludzki. Aby działania na miejscu zdarzenia były skuteczne współpraca między służbami oraz ich komunikacja powinna być na wysokim poziomie. By tak się stało niezbędne są ćwiczenia z zaangażowaniem jak największej liczby służb mogących wspólnie działać na miejscu zdarzenia. Niniejsza praca porusza problematykę ćwiczeń związanych ze zdarzeniami masowymi oraz ich jakością, będących gwarantem prawidłowej współpracy zespołów ratunkowych na miejscu zdarzenia a co za tym idzie uratowaniem jak największej liczby poszkodowanych.
Well experienced emergency services are struggling with accidents happening around every corner every day. Unfortunately these accidents are more often becoming a mass catastrophes. There is all sort of reasons causing these accidents, but one of the main reason is human. To make the rescue action most efficient , the cooperation and communication between services needs to stand on a high level. A lot of practice and training where most of the services can cooperate together is necessary to achieve that level. The study has been presented to bring up all the important issues regarding mass accidents. The quality of rescue performance on these accidents, and the right cooperation between services, guarantees the success on the rescue action and rescuing people’s lives.
Opis
Praca studentki Ratownictwa Medycznego podlegająca obowiązkowi upublicznienia
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska