Odpowiedzialność prawna ratownika medycznego

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
Tytuł czasopisma
ISSN
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Abstrakt
Przedmiotem niniejszej pracy jest krótkie przedstawienie regulacji odpowiedzialności prawnej ratownika medycznego. Istotnym punktem artykułu jest wskazanie, że ratownik medyczny podlega ochronie przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych. Ochrona ta przewidziana jest w ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Kwestia tej ochrony ma szczególne znaczenie na gruncie prawa karnego. Przede wszystkim, gdy podczas medycznych czynności ratunkowych naruszana jest nietykalność cielesna ratownika medycznego czy też jego godność. Przedstawiłem sytuację, w których to ratownik medyczny może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Kiedy nie respektował prawa pacjenta do samostanowienia o leczeniu i poddaniu się zabiegom leczniczym. Ponad to wskazałem kwestię odpowiedzialności za szkody wyrządzone w trakcie pracy ratownika medycznego, a także możliwość kierowania roszczeń do Skarbu Państwa.
Short introducing to the regulation of the legal liability the medical lifeguard is an object of this work. Showing that the medical lifeguard is coming under the protection predicted for public officers is an essential paragraph of the article. This protection is predicted in already in the act on the national medical rescue. The issue of this protection is of special importance on land of the criminal law. Above all, when during medical rescue activities a personal inviolability of the medical lifeguard or also his dignity are being disturbed. I presented the situation, in which it is a medical lifeguard perhaps to be brought to justice. When he didn't respect patient's rights for the self-determination about the treatment and the surrender for healing treatments. Above it I showed the issue of liability behind the caused on-the-fly damage the medical lifeguard, as well as the possibility of directing claims at the state treasury.
Opis
Praca nierecenzowana
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska