Handel międzynarodowy vs bezpieczeństwo ekonomiczne państw. Wybrane aspekty dla kraju członkowskiego UE w globalnej gospodarce światowej na przykładzie Polski

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2019
Tytuł czasopisma
ISSN
1733-2680
eISSN
2451-0610
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
The paper focusses on selected aspects of economic security of states in the open economy. The battle for dominance and security primarily takes place in the field of economics (regardless of temporary disraptions in this regard). Participation in distribution of benefits from international division of labour is analyzed from the perspective of export competitiveness, based on modern production factors. The export of products from the techno- and scienceintensive industries is also seen as a basis for intensifying the state’s participation in the dominant intra-industry model of international trade ( including between highly developed EU countries). The economic security of the state is also analysed in the context of mamaging the fi nancial and economic crisis in the world and in EU itself. In the context of the issues raised above, it is therefore important to answer the question about the challenges facing Poland in view of economic security in a globalized world. An attempt to answer the questions posed is presented at the end oft he study, after a theoretical and empirical analysis of the abovementioned cases.
Referat koncentruje się na wybranych aspektach bezpieczeństwa ekonomicznego państwa w warunkach postępującej liberalizacji rynków i ogólnoświatowej tendencji do integracji gospodarczej (mimo chwilowych zakłóceń w tym względzie). Udział w podziale korzyści z międzynarodowego podziału pracy jest analizowany z perspektywy konkurencyjności strukturalnej produkcji zatem m.in. eksportu, opartego na nowoczesnych czynnikach produkcji. Eksport produktów z branży technointensywnej i naukochłonnej jest jednocześnie rozpatrywany jako baza dla intensyfi kacji udziału państwa w dominującym na świecie - nowoczesnym wewnatrzgałęziowym – modelu handlu międzynarodowego (w tym w handlu między krajami wysoko rozwiniętymi w UE). Bezpieczeństwo ekonomiczne państwa w gospodarce otwartej jest analizowane również w kontekście zarządzania kryzysem fi nansowo-gospodarczym w świecie oraz w samej UE. W kontekście wyżej podnoszonych zagadnień istotnym jest zatem odpowiedź na pytanie co do wyzwań jakie stoją przed Polską, mając na względzie bezpieczeństwo ekonomiczne w zglobalizowanym świecie. Próba odpowiedzi na postawione pytania jest zaprezentowana w zakończeniu opracowania, po uprzedniej teoretyczno-empirycznej analizie rzeczonych wyżej przypadków w zarysie.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Krakowskie Studia Międzynarodowe 2019, nr 2, s. 85-108.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska