Wizerunek Ukraińców na łamach wybranej polskiej prasy

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2016
Tytuł czasopisma
ISSN
1643-8299
eISSN
2451-0858
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Autor artykułu przybliża problematykę związaną z wizerunkiem Ukraińców na łamach polskiej prasy, w oparciu o kilka istotnych jego zdaniem zdarzeń, których efektem było włączenie ogólnej tematyki ukraińskiej w dyskurs publiczny. Pierwszym z nich jest stosunek Polaków do pracujących w Polsce Ukrainek, drugim – rewolucja na kijowskim Majdanie, trzecim zaś problem edukacji cudzoziemców w Polsce. Autor skupia się na przekazach prasowych (lokalnych i krajowych), jako wciąż podstawowych determinantach stymulujących ton i jakość publicznej dyskusji. Zaskakujące, iż wspomniane tematy wywołały specyficzną narrację, opartą w dużej mierze na stereotypach, choć w większości kwestie te wynikły właśnie z takiego postrzegania Ukraińców. Z tego też względu niezwykle interesującym, zdaniem Autora, był sposób prowadzenia medialnej narracji, uwarunkowany głównie ideologicznym nachyleniem danego tytułu prasowego lub niedostatecznym pogłębieniem przedstawianego problemu
This article introduces the problems connected with the image of Ukrainians in the Polish press, based on some important events that led to the inclusion of this subject for public discourse. The first of it was the attitude of Poles to Ukrainians working in Poland, the second – revolution on Kiev’s Maidan, and the third – problem of education of foreigners in Poland, especially Ukrainians. The author focuses on the press articles (on local and national coverage), because press is still the main determinant of stimulating the tone and quality of public discussion. Surprising that these topics caused a specific narrative, which was largely based on stereotypes, although most of these issues arose precisely from such a perception of Ukrainians. Therefore extremely interesting, according to the author, was the way of conducting narration in newspapers and magazines, mainly determined by the ideological inclination of the press, or insufficient deepening of the depicted problems.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Państwo i Społeczeństwo 2016 (XVI), nr 1, s. 97-116.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska