Znaczenie Białej Księgi 2016 dla oceny nowych wyzwań w polityce bezpieczeństwa Niemiec

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2017
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Artykuł analizuje syntetycznie genezę, główne założenia i zasadnicze treści dyskusji toczonej w Niemczech wokół znaczenia, nowej „Białej Księgi 2016. Polityka bezpieczeństwa Niemiec i przyszłości Bundeswehry” oraz relacje i oceny wyprzedzające mediów ogólnoniemieckich na temat zawartości merytorycznej, znaczenia dokumentu dla praktyki politycznej w Niemczech; oceny krytyczne ze strony sił prawicowych, Partii Lewicowej, ruchu pokojowego, a także rozbudowanych w Niemczech badań nad pokojem; ważniejsze kontrowersje wokół „Białej Księgi 2016” jako strategii wyrażającej aspiracje rządu chadecko- -socjaldemokratycznego kanclerz Angeli Merkel do uzyskania większego wpływu na kształtowanie polityki bezpieczeństwa międzynarodowego. Główne kontrowersje wokół „Białej Księgi 2016” były wśród ekspertów i w mediach, i dotyczyły samej strategii oraz jej przygotowania.
The paper presents a synthetic analysis of the origin, the main premises and the content of the discussion concerning the meaning of The White Paper 2016; the critical assessments of the White Paper 2016 by right-wing groups, Die Linke Party, the pacifist movement, as well as institutions studying peace, which are well-developed in Germany; the more important controversies concerning the White Paper 2016 as a strategy expressing the Christian Democrat-Social Democrat government’s aspirations to gain a more substantial impact on the formulation of international security policy. The main controversies concerning the White Paper 2016 arose both among experts and the media over some elements of the strategy itself and its preparation.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2017, nr 1, s. 37-52.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska