Issues of Senile Physical Activity and Safety

Abstrakt
W naszym artykule omawiamy problem tego jak ćwiczenia fizyczne mogą pomóc starszemu pokoleniu w utrzymaniu zdrowia psychicznego i fizycznego. Dłuższa średnia życia wymaga od seniorów utrzymania odpowiedniej formy fizycznej i umysłowej znacznie dłużej. Podkreślając pozytywne efekty bycia aktywnym, polecamy formy treningu sportowego i fizycznego. Stanowi to obecnie istotny temat dla wielu dziedzin. Istnieje wiele czynników, które czynią ten temat niezmiernie aktualnym, np. to, że liczba osób starszych na świecie ciągle wzrasta oraz że pytania dotyczące zabezpieczeń są istotne dla wszystkich aspektów życia (bezpieczeństwo finansowe, społeczne, publiczne).
In this essay we aspire to present how exercises help the old generation to retain their physical and psychic health. The extended life expectancy requires them to obtain a longer physical and mental fitness. Highlighting the positive effects of activity we support sports and physical trainings. This is an important topic in many fields. There are also many factors which make this topic a current one, such as the fact that the number of elderly people is increasing globally and the general safety questions are relevant in all areas of life (monetary, social, public security).
Авторы статьи стараются дать ответ на вопрос: как физические упражнения могут помочь лицам пожилого возраста поддержать психическое и физическое здоровье? Увеличение средней продолжительности жизни требует от старшего поколения значительно дольше поддерживать соответствующую физическую и умственную работоспособность. Обращая внимание на положительные эффекты пребывания в активном состоянии, авторы подчёркивают значение разных форм спортивных и физических упражнений. Разработка таких упражнений - это очень важное задание для разных сфер науки. Существует много факторов, которые делают эту тему чрезвычайно актуальной, напр. факт постоянного увеличения во всем мире количества лиц пожилого возраста, ставит вопросы касающиеся их обеспечения (финансовая, общественная, социальная безопасность) во главе главных задач государства.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 4, s. 63-69.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska