Klastry jako przykład kreowania bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym w Polsce

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2021
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
W II dekadzie XXI w. zaczęto podkreślać, że poziom lokalnego bezpieczeństwa zaczyna odgrywać znaczącą rolę w kreowaniu bezpieczeństwa energetycznego państwa. Fakt ten widoczny jest nie tylko w decyzjach na poziomie krajowym (decyzje polityczne partii będących u władzy), ale i międzynarodowym (decyzje na szczeblu UE). Celem pracy jest ustalenie, w jakim stopniu rozwój klastrów może wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym. Artykuł podzielono na trzy części. Pierwsza omawia strategię Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym; druga – kształtowanie w Polsce bezpieczeństwa ekologicznego na poziomie lokalnym, wskazując przy tym istotę i miejsce klastrów. Trzecia część przedstawia możliwe sytuacje dla rozwoju klastrów energetycznych w Polsce w najbliższej przyszłości. Na potrzeby analizy sformułowano zatem hipotezę: zakłada się, że klastry podnoszą w znaczącym stopniu bezpieczeństwo ekologiczne państwa na poziomie lokalnym. Reasumując, artykuł ma charakter mieszany – z jednej strony uwzględnia aspekt zarządzania, z drugiej kwestie decyzji politycznych.
In the second decade of the 21st century, it began to be emphasised that the level of local security began to be play a significant role in creating energy security of the state. This fact manifests itself not only in decisions taken at the national level (political decisions of the parties in power), but also at the international (decisions of the EU). The aim of the study is to determine to what extent the development of clusters can influence the improvement of ecological safety at the local level. The article is divided into three parts. The first one discusses the European Union’s strategy for environmental safety at the local level. The second part discusses the shaping of ecological safety in Poland at the local level, indicating the essence and position of clusters. The third part presents possible situations for the development of energy clusters in Poland in the near future. Therefore, for the purposes of this analysis, a hypothesis was formulated: it is assumed that clusters significantly increase the ecological safety of the state at the local level. To sum up, the article covers the issue of management on the one hand and, on the other, the questions of political decisions.
Im zweiten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts wurde betont, dass das Niveau der lokalen Sicherheit eine bedeutende Rolle bei der Schaffung der Energiesicherheit des Staates zu spielen begann. Diese Tatsache zeigt sich nicht nur in Entscheidungen auf nationaler Ebene (politische Entscheidungen der Regierungsparteien), sondern auch auf internationaler Ebene (Entscheidungen auf EU-Ebene). Ziel der Studie ist es herauszufinden, inwieweit die Entwicklung von Clustern die Verbesserung der ökologischen Sicherheit auf lokaler Ebene beeinflussen kann. Der Artikel ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil wird die Strategie der Europäischen Union für die Umweltsicherheit auf lokaler Ebene erörtert; im zweiten Teil wird die Gestaltung der Umweltsicherheit auf lokaler Ebene in Polen erörtert, wobei das Wesen und der Platz von Clustern aufgezeigt werden. Im dritten Teil werden mögliche Situationen für die Entwicklung von Energieclustern in Polen in der nahen Zukunft dargestellt. Für die Analyse wurde daher eine Hypothese formuliert: Es wird angenommen, dass Cluster die ökologische Sicherheit des Staates auf lokaler Ebene signifikant erhöhen. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Artikel einen gemischten Charakter hat – einerseits berücksichtigt er den Managementaspekt andererseits die Fragen der politischen Entscheidungen.
Во втором десятилетии XXI века особое внимание обращается на уровень местной безопасности, которая играет значительную роль в создании энергетической безопасности государства. Этот факт проявляется не только в решениях на нацио- нальном уровне (политические решения партий власти), но и на международном (решения на уровне ЕС). Целью работы является определить, в какой степени раз- витие кластеров может повлиять на улучшение экологической безопасности на местном уровне. Статья была разделена на три части. В первой обсуждается стра- тегия Европейского Союза по обеспечению экологической безопасности на местном уровне; во второй – формирование экологической безопасности на местном уровне в Польше, с указанием сущности и места кластеров. В третьей части рассмотрены возможные ситуации для развития энергетических кластеров в Польше в бли- жайшем будущем. Для целей анализа была сформулирована следующая гипотеза: предполагается, что кластеры значительно повышают экологическую безопасность государства на местном уровне. Работа носит смешанный характер – с одной сто- роны, в ней учитывается управленческий аспект, с другой – рассматривает вопросы принятия политических решений.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2021, nr 4, s. 97-110.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska