Depresja jako przykład destrukcyjnego wpływu obniżonego nastroju na sferę bio-psycho-społeczną człowieka

Abstrakt
Osamotnienie, obniżenie poczucia własnej wartości i całkowita niemoc towarzyszące depresji, mogą stać się przyczyną samounicestwienia. Destrukcja człowieka może nastąpić na skutek działania różnych czynników. Jednym z takich czynników może być dystymia, czyli długotrwale utrzymujące się obniżenie nastroju, mogące doprowadzić w efekcie nawet do depresji endogennej. Człowiek funkcjonując holistycznie tzn. na płaszczyźnie biologicznej (samopoczucie), psychicznej (emocjonalność), społecznej (relacje interpersonalne,) oraz du-chowej (wierzenia, praktyki religijne), podlega influencji różnorodnych czynników i bodźców endo- i egzogennych, których skutkiem mogą być wewnętrzne przeżycia, odpowiednio ukie-runkowujące późniejsze zachowania i działania. Umiejętna obserwacja, chęć nawiązania dia-logu, zaproponowanie wsparcia i pomocy przez osoby z najbliższego otoczenia to działania, które w takim wypadku mogą nawet uratować życie osobie cierpiącej na depresję. Na depre-sję może zachorować każdy, bez względu na status społeczny, wykonywany zawód czy po-chodzenie. Stan ten wymaga pomocy z zewnątrz, często specjalistycznej opieki medycznej i przede wszystkim wsparcia najbliższych. W stanie depresji rzeczywistość bywa czasem zbyt trudna, a problemy życia codziennego, wydają się być nie do rozwiązania. Taka sytuacja rodzi określone emocje, zwykle negatywne. Jeśli taki stan utrzymuje się przez określony czas i nie ulega zmianie pod wpływem pozytywnych bodźców, może oznaczać, że powoli i podstępnie zaczyna rozwijać się depresja.
Loneliness, reduced self-esteem and overall weakness associated with depression, can cause self-destruction. Human destruction may occur as a result of various factors. One of such factors may be dysthymia, the long-term depressed mood, which may finally leading to endogenous depression. Man functioning holistically, i.e. at the level of biological (wellbeing), psychological (emotional), social (interpersonal relationships,) and spiritual (beliefs, religious practices) is at influencing a variety of factors and endogenous and exogenous incentives, which could result in internal experiences, properly direct the subsequent behavior and actions. Loneliness, reduced self-esteem and overall weakness associated with depression, can cause self-destruction. Skillful observation, a willingness to engage in dialogue, to offer support and assistance to the people from the nearest environment are the actions, which in this case may even save the life of a person suffering from depression. For depression may become ill each, regardless of social status, profession or origin. This condition requires outside help, often specialized medical care, and above all the support coming. In a state of depres-sion the reality is sometimes very difficult, and the problems of everyday life, they seem to be impossible to resolve. This situation raises certain emotions, usually negative. If the condition persists for a certain period of time and does not change under the influence of positive incentives may mean that slowly and insidiously begins to develop a depression.
Opis
dostępna również wersja po recenzji http://hdl.handle.net/11315/756
Słowa kluczowe
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska