Zarządzanie podmiotami leczniczymi - bezpieczeństwo pacjentów i sposoby ograniczania ryzyka szpitali

Abstrakt
Tematyka prezentowanej monografii obejmuje wszystkie aktualne zagadnienia związane z zarządzaniem szpitalami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na zarządzanie ryzykiem oraz zapewnienie bezpieczeństwa pacjentów i personelu. Praca napisana została przez zespół ekspertów i praktyków. Uwzględniono w niej najnowszy stan prawny, który uległ w ostatnim czasie dużym zmianom. Ponadto, w sposób szczegółowy i nowatorski, zwrócono uwagę na zagadnienia poprawy bezpieczeństwa pacjentów przez stosowanie procedur zmniejszających ryzyko wystąpienia zdarzeń niepożądanych oraz sposoby ubezpieczania tego ryzyka i kompensacji ewentualnych szkód.
Opis
Praca recenzowana / peer-reviewed paper
Słowa kluczowe
opieka zdrowotna, służba zdrowia, podmioty lecznicze, zakład opieki zdrowotnej, zdrowie publiczne, ustawa o działalności leczniczej, ustawa o zakładach opieki zdrowotnej, zarządzanie podmiotami leczniczymi, personel medyczny, polityka zdrowotna, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej (SPZOZ), słuzba zdrowia, Ustawa o pomocy publicznej i restrukturyzacji publicznych zakładów opieki zdrowotnej, spółka medyczna, elektroniczna dokumentacja medyczna, e-zdrowie, zarządzanie informacją, bezpieczeństwo informacji, ochrona danych osobowych, zarządzanie ryzykiem, usługi farmaceutyczne, apteka szpitalna, ocena jakości opieki zdrowotnej, system wizytacji, audyt medyczny, akredytacja w służbie zdrowia, certyfikacja ISO, Europejska Fundacja Zarządzania Jakością (EFQM), polityka compliance, standardy etyczne, odpowiedzialność podmiotu leczniczego, prawa pacjenta, zdarzenie medyczne, prawo medyczne, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ubezpieczenie zdrowotne, zarządzanie szpitalem, towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (TUV), medical care, public health, medical entities, medical facility management, medical personnel, health maintenance organization (HMO), health law, e-health, electronic medical documentation, information management, information security, personal data protection, risk management, pharmaceutical services, health care quality assessment, ISO certification, European Foundation for Quality Management (EFQM), compliance policy, ethical standards, patient rights, medical error, liability of healthcare entities, health care insurance, hospital management, captive insurance, health care
Źródło
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska