Zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie kolejowym – kluczowe aspekty

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2014
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
2451-0718
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie kluczowych aspektów zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym. Zakres artykułu obejmuje najbardziej istotne elementy funkcjonującego systemu zarządzania w transporcie kolejowym w powiązaniu z zapewnieniem skutecznego i efektywnego systemu zarządzania bezpieczeństwem w transporcie kolejowym.. Autorzy w artykule zwrócili uwagę na te czynniki, których permanentne rozwijanie może w istotny sposób wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa transportu kolejowego w całej Europie.
This article presents the key aspects of safety management in rail transport. The scope of the article covers the most important elements of a functioning management system for rail transport in connection with the provision of efficient and effective safety management system. The authors of the article drew attention to these factors, the permanent development can significantly improve the safety of rail transport in Europe.
Цель статьи заключается в указании ключевых аспектов управления безопасностью на железнодорожном транспорте. Материал статьи охватывает наиболее важные элементы существующей системы управления железнодорожным транспортом, целью которой является создание эффективной системы управления безопасностью железнодорожного транспорта. Авторы статьи обращают внимание на те факторы, постоянное развитие которых может значительно увеличить безопасность железнодорожного транспорта во всей Европе.
Opis
Publikacja recenzowana / Peer-reviewed publication
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2014, nr 3, s. 57-68.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska