Podatki, opłaty i zabezpieczenia finansowe w polskim górnictwie, w tym w górnictwie surowców energetycznych

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2015
Tytuł czasopisma
ISSN
1429-6675
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
Abstrakt
W artykule omówiono genezę i specyfikę podatków oraz opłat i innych świadczeń stosowanych w górnictwie. Wymieniono cechy górnictwa wpływające na kreowanie systemów podatkowych. Wymieniono cechy charakteryzujące optymalny system podatkowy dla górnictwa. Przeprowadzono analizę systemu prawno-finansowego obowiązującego w polskim górnictwie i obejmującego podatki, opłaty oraz zabezpieczenia finansowe. Oceniono wpływ uregulowań podatkowych na opłacalność wydobycia kopalin, warunki inwestowania i konkurencyjność międzynarodową górnictwa. W podsumowaniu zestawiono ważniejsze wnioski i postulaty dla usprawnienia systemu podatkowego w polskim górnictwie.
The article presents origins and uniqueness of taxes as well as levies and other duties applied to the mining industry. Reasons for somehow unique treatment of this industry were enumerated followed by typical determinants of an optimal system in this respect. Based on the above stipulated premises present Polish regulatory system has been comprehensively analyzed as to its influence on industry profitability, investment environment and international competitiveness. In summary recommended changes were put forward aimed at higher efficiency of tax system in the Polish mining industry.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Polityka Energetyczna - Energy Policy Journal 2015, T. 18, z. 2, s. 99-110.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska