Geneza Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2008
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Rozważania na temat historycznych przesłanek powołania Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód z siedzibą w Szczecinie. Pośrednią przyczyną jego powołania było nawiązanie po 1989 r. przyjaznych stosunków dyplomatycznych z Niemcami i Królestwem Danii. Powstałe w Szczecinie Dowództwo Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód nie miało jednak charakteru nowego zjawiska, ponieważ bazowano na doświadczeniach i rozwiązaniach innych jednostek, na przykład wielonarodowych korpusów funkcjonujących w ramach NATO czy Eurokorpusu w Strasbourgu.
Considerations of the historic grounds for forming the Multinational Corps Northeast (MNC NE) with the headquarters in Szczecin. An indirect reason for formation of MNC NE was the establishment of friendly diplomatic relations with Germany and the Kingdom of Denmark after 1989. The headquarters of the multinational corps in Szczecin was, however, not a new phenomenon, as the experience and solutions used by other detachments, as for example the multinational corps operating within NATO, and Eurocorps headquartered in Strasbourg were resorted to and drawn upon.
В статье рассмотрены исторические предпосылки основания, дислоцированного в Щецине, Многонационального корпуса северо-восток. Косвенной причиной его создания было установление после 1989 года дружественных, дипломатических отношений с Германией и Королевством Дании. Создание дислоцированного в Щецине Многонационального корпуса северо-восток не было явлением новым, оно основывалось на опыте и решениях принятых в других военных формированиях, например, многонациональных корпусов функционирующих в рамках НАТО или Еврокорпуса в Страсбурге.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2008, nr 3-4, s. 121-131.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska