Instytucja spottersa

Ładowanie...
Miniatura
Data wydania
2011
Tytuł czasopisma
ISSN
1899-6264
eISSN
Tytuł tomu
ISBN
eISBN
Wydawca
Oficyna Wydawnicza AFM
Abstrakt
Autorka omawia status i obowiązki spottersów - policjantów, będących obserwatorami środowiska kibiców, aktywnie zbierającymi informacje dotyczące konkretnego zjawiska, prowadzącymi rozpoznanie środowiska kibiców, identyfikującymi zagrożenia oraz współpracującymi z władzami klubów. Przedstawia okoliczności powołania instytucji spottersa w krajach europejskich, a także analizuje potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa podczas meczów piłki nożnej w Polsce.
The author discusses the status and the responsibilities of spotters - police officers observing football fans circles and actively collecting information on certain phenomena, carrying out recognition of football fans circles, identifying threats, and cooperating with clubs authorities. She also presents the circumstances of appointing the institution of spotter in the European countries, and analyses the need to assure security during football matches in Poland.
В статье обсуждено статус и обязанности «спотеров» (spotters) - полицейских, обязанностью которых является наблюдение за средой болельщиков, активный сбор информации о конкретном явлении, распознание среды болельщиков, идентификация угроз и сотрудничество с властями футбольных клубов. Автор указывает обстоятельства, которые привели к учреждению института спотеров в европейских странах, а также анализирует необходимость обеспечения безопасности во время футбольных матчей в Польше.
Opis
Słowa kluczowe
Źródło
Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka 2011, nr 3, s. 63-66.
Licencja powiązana z tą pozycją
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska